Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5700
Title: Ціннісні орієнтири у творчості Ірвена Велша
Other Titles: Ценностные ориентиры в творчестве Ирвена Уэлша
Values in the work of Irven Welch
Authors: Літвін, С. М.
Литвин, С. Н.
Litvin, S.
Keywords: ціннісні орієнтири
Велш І.
аспірантські роботи
ценностные ориентиры
Уэлш И.
аспирантские работы
value benchmarks
Welch I.
graduate work
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Літвін С. М. Ціннісні орієнтири у творчості Ірвена Велша / С. М. Літвін // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 56.
Abstract: У статті порушено тему ціннісних орієнтирів у творчості Ірвена Велша. Велш зовсім не прагне викликати симпатію до своїх персонажів – навпаки, він досить детально змальовує їхні вчинки, мета яких не є чимось високим – це цілком звичайні, приземлені бажання та цінності представників шотландського робітничого класу. В статье затронута тема ценностных ориентиров в творчестве Ирвена Уэлша. Уэлш вовсе не стремится вызвать симпатию к своим персонажам – наоборот, он довольно подробно описывает их поступки, цель которых не является чем-то высоким – это вполне обычные, приземленные желания и ценности представителей шотландского рабочего класса. The article touches upon the topic of values in the work of Irven Welch. Welsh does not try to evoke sympathy for his characters - on the contrary, he describes their actions in great detail, the purpose of which is not anything high - it is quite ordinary, down-to-earth desires and values of the Scottish working class.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5700
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Літвін С. М..pdf637.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.