Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5672
Title: Уроки дизайну та технологій як засіб розвитку учня початкової школи
Other Titles: Уроки дизайна и технологий как средство развития ученика начальной школы
Design and technology lessons as a means of developing a primary school student
Authors: Сиволапова, Є.
Sivolapova, Е.
Keywords: уроки дизайну
технології
початкова школа
студентські роботи
уроки дизайна
технологии
начальная школа
студенческие работы
design lessons
technology
elementary school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сиволапова Є. Уроки дизайну та технологій як засіб розвитку учня початкової школи / Є. Сиволапова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 51.
Abstract: Автором проаналізовано уроки дизайну та технологій як засіб розвитку учня початкової школи. Уроки дизайна та технології мають на меті безпосередню підготовку до життя через навчання поширеним ручним навичкам, що привчають до майбутніх хатніх справ чи певної професійної діяльності. Учні розвивають мислення, концентрують увагу, координують свої дії, оволодівають технологіями обробки різних матеріалів, набувають досвіду раціонального використання вторинних матеріалів. Автором проанализировано уроки дизайна и технологий как средство развития ученика начальной школы. Уроки дизайна и технологии имеют целью непосредственную подготовку к жизни через обучение распространенным ручным навыкам, приучают к будущим домашним делам или определенной профессиональной деятельности. Ученики развивают мышление, концентрируют внимание, координируют свои действия, овладевают технологиями обработки различных материалов, приобретают опыт рационального использование вторичных материалов. The author analyses design and technology lessons as a means of development for the primary school pupil. Design and technology lessons aim at direct preparation for life by teaching common manual skills, accustoming them to future household chores or certain professional activities. Pupils develop their thinking, concentrate, coordinate their actions, learn techniques for processing different materials and gain experience in the rational use of recycled materials.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5672
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сиволапова Є. .pdf347.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.