Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5608
Title: Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій розвитку дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами
Other Titles: Реализация индивидуальных образовательных траекторий развития детей младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями
Implementation of individual educational trajectories of development of children of primary school age with special educational needs
Authors: Коц, А.
Kotz, А.
Keywords: освітні траєкторії
молодший шкільний вік
особливі діти
студентські роботи
образовательные траектории
младший школьный возраст
особенные дети
студенческие работы
educational trajectories
primary school age
special children
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кoц А. Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій розвитку дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами / А. Коц // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 18.
Abstract: В статті розглянуто індивідуальні освітні траєкторії, які відіграють провідну роль в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку, що мають особливі освітні потреби і надають змогу пристосувати освітнє середовище до потреб кожного учня. В статье рассмотрены индивидуальные образовательные траектории, которые играют ведущую роль в образовательном процессе детей младшего школьного возраста, имеющие особые образовательные потребности и дают возможность приспособить образовательную среду с потребностями каждого ученика. The article looks at individual educational trajectories that play a leading role in the educational process of primary school children who have special educational needs and make it possible to tailor the educational environment to the needs of each pupil.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5608
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коц А. .pdf347.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.