Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5593
Title: Інтертекстуальність у літературознавстві
Other Titles: Интертекстуальность в литературоведении
Intertextuality in literary criticism
Authors: Рогожа, А.
Rohozha, А.
Keywords: літературознавство
інтертекстуальність
магістерські роботи
литературоведение
интертекстуальность
магистерские работы
literary studies
intertextuality
master's works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Рогожа А. Інтертекстуальність у літературознавстві / А. Рогожа // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 75–76.
Abstract: У статті розглянуто, що інтертекстуальність – це явище, яке займає важливе місце у сучасній літературі, тому що являє собою міжтекстові відношення літературних творів. Інтертекстуальність як засіб його створення можна назвати одним із суперечливих і неоднозначних з огляду на складність означеного поняття. На сьогодні у літературознавстві помітна тенденція швидкого розвитку теорії підтексту. В статье рассмотрено, что интертекстуальность – это явление, которое занимает важное место в современной литературе, так как представляет собой межтекстовое отношение литературных произведений. Интертекстуальность как средство его создания можно назвать одним из противоречивых и неоднозначных, учитывая сложность указанного понятия. На сегодня в литературоведении заметна тенденция быстрого развития теории подтекста. The article considers that intertextuality is a phenomenon that occupies an important place in contemporary literature, as it represents an intertextual relationship of literary works. Intertextuality as a means of its creation can be called one of the controversial and ambiguous, given the complexity of the said concept. Today, there is a noticeable trend of rapid development of the theory of the subtext in literary studies.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5593
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.