Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5477
Title: Формування громадської компетентності під час викладання права в педагогічних закладах вищої освіти
Other Titles: Формирование гражданской компетентности во время преподавания права в педагогических учреждениях высшего образования
Formation of civic competence during the teaching of law in pedagogical institutions of higher education
Authors: Микитюк, С. О.
Mіkіtyuk, S.
Keywords: компетентність
громадянська компетентність
метод дослідження
ситуації
результат навчання
компетентность
гражданская компетентность
метод исследования
ситуации
результат учебы
competence
civic competence
research method
situations
learning outcome
Issue Date: 2020
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Гельветика
Citation: Микитюк С. Формування громадської компетентності під час викладання права в педагогічних закладах вищої освіти / С. Микитюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 28, т. 3. – C. 84–89.
Abstract: Формування громадянської компетенції в педагогічних закладах вищої освіти пов’язане з низкою питань організаційно-методологічного характеру. Одним з основних є побудова її основи, запровадження компетентнісного підходу в навчанні, що сприяє успішній адаптації студентів у соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійному самовизначенню. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених різним аспектам формування громадянської компетентності, необхідно констатувати, що в науковій літературі це питання досліджено недостатньо, що й зумовило вибір теми дослідження. Мета статті – виявлення особливостей формування громадянської компетентності під час викладання правових курсів у вищих педагогічних закладах освіти. Установлено, що зміни в системі вищої освіти переорієнтовано на результат за сформованістю сукупності ключових компетентностей, що допоможе студенту, майбутньому спеціалісту набути необхідні навички міжособистісного спілкування, ефективно використовувати знання та вміння на практиці для успішної життєдіяльності. З’ясовано, що однією із ключових компетентностей є громадянська, яка охоплює: розуміння соціальних і політичних рухів і сталого розвитку; конструктивну участь у діяльності громади та прийняття рішень на всіх рівнях; повагу до прав людини, пошук компромісів та забезпечення соціальної справедливості і правосуддя. Варто підкреслити, що всебічне формування навичок громадянської компетентності можливе під час викладання таких курсів як «Правознавство» або «Громадянська освіта» для неюридичних спеціальностей у вищих педагогічних закладах освіти. Для успішного й ефективного формування громадянської компетентності в педагогічних закладах вищої освіти необхідно створювати методологічну основу її функціонування: для успішного – створювати правову базу для компетентнісного підходу і змісту громадянської компетентності (Національна стратегія розвитку освіти в Україні, Закон України «Про освіту»); запровадження нових методів і прийомів викладання права (кейс-метод); для ефективного – попереднє визначення результату навчання і правильна організація їх досягнення. Формирование гражданской компетенции в педагогических учреждениях высшего образования связано с рядом вопросов организационно-методологического характера. Одним из основных является построение ее основы, введение компетентностного подхода в обучении, что способствует успешной адаптации студентов в социуме, решению ключевых проблем современной жизни, их профессиональному самоопределению. Несмотря на большое количество работ, посвященных различным аспектам формирования гражданской компетентности, необходимо констатировать, что в научной литературе этот вопрос исследован недостаточно, что и обусловило выбор темы исследования. Цель статьи – выявление особенностей формирования гражданской компетентности во время преподавания правовых курсов в высших педагогических учебных заведениях. Установлено, что изменения в системе высшего образования переориентированы на результат по сформированности совокупности ключевых компетентностей, поможет студенту, будущему специалисту приобрести необходимые навыки межличностного общения, эффективно использовать знания и умения на практике для успешной жизнедеятельности. Установлено, что одной из ключевых компетенций является гражданская, которая включает: понимание социальных и политических движений и устойчивого развития; конструктивное участие в деятельности общества и принятия решений на всех уровнях; уважение прав человека, поиск компромиссов и обеспечения социальной справедливости и правосудия. Следует подчеркнуть, что всестороннее формирование навыков гражданской компетентности возможно при преподавании таких курсов как «Правоведение» или «Гражданское образование» для неюридических специальностей в высших педагогических учебных заведениях. Для успешного и эффективного формирования гражданской компетентности в педагогических учреждениях высшего образования необходимо создавать методологическую основу ее функционирования: для успешного – создавать правовую базу для компетентностного подхода и содержания гражданской компетентности (Национальная стратегия развития образования в Украине, Закон Украины «Об образовании»); внедрение новых методов и приемов преподавания права (кейс-метод); для эффективного – предварительное определение результата обучения и правильная организация их достижения. The formation of civic competence in pedagogical institutions of higher education is associated with a number of organizational and methodological issues. One of the main is the construction of its basis, the introduction of a competency-based approach to learning, which contributes to the successful adaptation of students in society, solving key problems of modern life, their professional self-determination. Despite the large number of works devoted to various aspects of the formation of civic competence, it should be noted that in the scientific literature this issue is insufficiently studied, which led to the choice of research topic. The purpose of the article is to identify the features of the formation of civic competence during the teaching of legal courses in higher pedagogical educational institutions. It is established that changes in the system of higher education are refocused on the result of the formation of a set of key competencies that will help the student, future specialist to acquire the necessary skills of interpersonal communication, effectively use knowledge and skills in practice for successful life. It was found that one of the key competencies is civic, which includes: understanding of social and political movements and sustainable development; constructive participation in community activities and decision-making at all levels; respect for human rights, the search for compromises and the provision of social justice and justice. It should be emphasized that the comprehensive formation of skills of civic competence is possible during the teaching of such courses as "Jurisprudence" or "Civic Education" for non-legal specialties in higher pedagogical educational institutions. For successful and effective formation of civic competence in pedagogical institutions of higher education it is necessary to create a methodological basis for its functioning: for successful - to create a legal basis for the competence approach and content of civic competence (National Strategy for Education Development in Ukraine, Law of Ukraine "On Education"); introduction of new methods and techniques of teaching law (case method); for effective - preliminary determination of learning outcomes and the correct organization of their achievement.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5477
ISSN: 308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Микитюк С. .pdf349.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.