Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5465
Title: Особливості ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку з різним співвідношенням задоволеності та стурбованості зовнішнім виглядом
Other Titles: Особенности отношения к внешности девушек юношеского возраста с различным соотношением удовлетворенности и обеспокоенности внешним видом
Features of the attitude to the appearance of adolescent girls with different ratios of satisfaction and concern with their appearance
Authors: Даниленко, Н. М.
Даниленко, Н. Н.
Danilenko, N.
Keywords: зовнішній вигляд
юнацький вік
дівчата
аспірантські роботи
внешний вид
юношеский возраст
девушки
аспирантские работы
appearance
adolescence
girls
postgraduate work
Issue Date: 26-Oct-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Даниленко Н. М. Особливості ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку з різним співвідношенням задоволеності та стурбованості зовнішнім виглядом / Н. М. Даниленко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 102–104.
Abstract: У статті висвітлюється тема особливостей ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку з різним співвідношенням задоволеності та стурбованості зовнішнім виглядом. Між групами дівчат з різним співвідношенням задоволеності та стурбованості зовнішністю визначені суттєві відмінності за всіма показниками ставлення до зовнішності. Задоволені зовнішністю дівчата, як стурбовані, так і нестурбовані нею, якщо порівнювати з невдоволеними, відрізняються більш високими показниками оцінки власного обличчя, тіла, відповідності своєї зовнішності віку та статусу, більш позитивним ставленням до власного тіла, меншим впливом ситуативних чинників на задоволеність зовнішністю. В статье освещается тема особенностей отношения к внешности девушек юного возраста с различным соотношением удовлетворенности и обеспокоенности внешним видом. Между группами девушек с разным соотношением удовлетворенности и обеспокоенности внешностью определены существенные различия по всем показателям отношение к внешности. Довольные внешностью девушки, как обеспокоены, так и необеспокоены ею, если сравнивать с недовольными, отличаются более высокими показателями оценки собственного лица, тела, соответствия своей внешности возраста и статуса, более позитивным отношением к собственному телу, меньшим влиянием ситуативных факторов на удовлетворенность внешностью. The article deals with the peculiarities of the attitude towards appearance of young girls with different ratios of satisfaction and concern about appearance. Significant differences in all measures of attitude towards appearance were identified between groups of girls with different ratios of satisfaction and concern about appearance. Both concerned and unconcerned girls, when compared to the dissatisfied ones, have higher scores for assessment of their own face, body, age and status, a more positive attitude to their own bodies, and less influence of situational factors on their satisfaction with their appearance.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5465
ISSN: 978-617-7645-81-7
Appears in Collections:Кафедра психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Даниленко Н. М..pdf703.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.