Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5453
Назва: ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
Інші назви: ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ
FORMATION OF INTEGRATION PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE MUSIC TEACHERS IN THE CONDITIONS OF MASTER’S DEGREE.
Автори: Беземчук, Л. В.
Фомін, В. В
Фомин, В. В.
Bezemchuk, L.
Fomin, V.
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва
інтеграційно-педагогічні уміння
магістратура
інтеграційний міждисциплінарний експрес курс
учитель музыкального искусства
интеграционно-педагогические умения
магистратура
интеграционный междисциплинарный экспресс курс
music art teacher
integration and pedagogical skills
magistracy
integration interdisciplinary express course
Дата публікації: 15-кві-2021
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Беземчук Л. В. Формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтвав умовах магістратури / Л. В. Беземчук, В. В. Фомін // Professional Art Education. – 2021. – Vol. 2, № 1. – С. 12–19.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є дослідження формування у майбутніх учителів музичного мистецтва інтеграційно-педагогічних умінь та визначення ефективних форм їх професійної підготовки. В контексті дослідження використовувались методи теоретичного аналізу наукової та педагогічної літератури, емпіричні, методи конструювання змісту музичної освіти. У ході дослідження теоретично обґрунтовано сутність інтеграційно-педагогічних умінь у контексті вирішення питань професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва за принципом міждисциплінарної інтеграції. Визначено, що проектування освітніх програм для студентів за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) орієнтує здобувачів як першого бакалаврського рівня, так і другого магістерського рівня на формування особливого інтеграційно-педагогічного уміння. Доведено, що такий тип уміння є пріоритетним для опанування міждисциплінарного експрес курсу, де інтеграційно-педагогічне ядро є складовим дидактично-творчого модулю інтегрованого змісту уроку з мистецтва. Запропоновано структурування змісту курсу на підставі інтеграційних зв’язків між дисциплінами циклу загальної підготовки і курсами професійної підготовки «Методика викладання дисциплін кваліфікації» та «Практикум за кваліфікацією». Міждисциплінарний експрес курс висвітлює коло питань, пов’язаних із спеціальністю «Вчитель музичного мистецтва», «Вчитель інтегрованого курсу мистецтво». Наведено варіант схеми його структурно-тематичного змісту з переліком розділів і тем дисциплін кваліфікації «Музична педагогіка». Виділено етапність формування інтеграційно-педагогічних умінь: пізнавально-розвивальний, репродуктивно-творчий, самостійно-творчий. Представлено структурно-тематичну схему інтеграційних зв’язків міжпредметного експрес курсу для магістрів «Інтеграція мистецтва в ЗОШ», яка орієнтована на здобувачів вищої освіти з різним рівнем музичної підготовки і напрямів кваліфікаційних уподобань. Результати дослідження показали ефективність практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з формування інтеграційно-педагогічних умінь через врахування трьох змістових ліній – «Сутність інтеграції в мистецькій освіті», «Концептуальні основи методики інтегрованого курсу «Мистецтво»» та «Художньо-педагогічні технології в музичній освіті». Целью статьи является исследование формирования у будущих учителей музыкального искусства интеграционно-педагогических умений и определение эффективных форм их профессиональной подготовки. В контексте исследования использовались методы теоретического анализа научной и педагогической литературы, эмпирические, методы конструирования содержания музыкального образования. В ходе исследования теоретически обоснована сущность интеграционно-педагогических умений в контексте решения вопросов профессиональной подготовки будущего учителя музыкального искусства по принципу междисциплинарной интеграции. Определено, что проектирование образовательных программ для студентов по специальности 014 Среднее образование (Музыкальное искусство) ориентирует соискателей как первого бакалаврской уровня, так и второго магистерского уровня на формирование особого интеграционно-педагогического умения. Доказано, что такой тип умений является приоритетным для освоения междисциплинарного экспресс курса, где интеграционно-педагогическое ядро ​​является составным дидактически-творческого модуля интегрированного содержания урока искусства. Предложено структурирование содержания курса на основании интеграционных связей между дисциплинами цикла общей подготовки и курсами профессиональной подготовки «Методика преподавания дисциплин квалификации» и «Практикум по квалификации». Междисциплинарный экспресс курс освещает круг вопросов, связанных со специальностью «Учитель музыкального искусства», «Учитель интегрированного курса искусство». Приведен вариант схемы его структурно-тематического содержания с перечнем разделов и тем дисциплин квалификации «Музыкальная педагогика». Выделено этапность формирования интеграционно-педагогических умений: познавательно-развивающий, репродуктивно-творческий, самостоятельно творческий. Представлена структурно-тематическая схема интеграционных связей межпредметного экспресс курса для магистров «Интеграция искусства в общеобразовательной школе», которая ориентирована на соискателей высшего образования с различным уровнем музыкальной подготовки и направлений квалификационных предпочтений. Результаты исследования показали эффективность практической подготовки будущих учителей музыкального искусства по формированию интеграционно-педагогических умений с учетом трех содержательных линий - «Сущность интеграции в художественной образовании», «Концептуальные основы методики интегрированного курса «Искусство» и «Художественно-педагогические технологии в музыкальном образовании». The purpose of the article is to study the formation of integration and pedagogical skills of future music teachers and to determine effective forms of professional training of students during master ‘s studies. Methods & methodology. Conventional pedagogical research methods were applied: theoretical analysis of scientific and pedagogical literature, comparative analysis, empirical and modeling methods. In the course of the study, the essence of integration and pedagogical skills was theoretically substantiated in the context of solving the issues of professional training of the future teacher of musical art on the principle of interdisciplinary integration. Scientific novelty. The stage of formation of integration-pedagogical skills is highlighted: late-developmental, reproductive-creative, independent-creative and structural-thematic content scheme of integration connections of inter-disciplinary express course for masters «Integration of art into school», which plays the role of a mini-orenter for applicants who come to the magistracy of the specified specialization but have different levels of musical training and directions of qualification preferences. A schematic version of the content of the topics of qualification disciplines «Music Pedagogy» is presented. Results. It is determined that the design of educational programs for students in the specialty 014 Secondary education (Musical art) orients applicants of both the first bachelor’s level and the second master’s level to the formation of a special integration and pedagogical skills. It has been proved that this type of skills is a priority for mastering the interdisciplinary express course, the integration and pedagogical core for which there is a didactic creative module of art lessons of integrated content. It is proposed to carry out the course structuring on the basis of integration links between the disciplines of the general training cycle and the training courses «Methodology of teaching qualification disciplines» and «Workshop on qualifications». The interdisciplinary express course highlights the range of issues related to the specialty «Teacher of musical art», «Teacher of integrated art course». Conclusions. Summing up the results of the study, it can be noted that practical training on the formation of integration and pedagogical skills of the future teacher of musical art should be carried out in the plane of three content lines «The essence of integration in art education», «Conceptual bases of the method of the integrated course «Art», and «Artistic and pedagogical technologies in music education».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5453
ISSN: 2709-1805 (online)
2709-1791 (print)
Розташовується у зібраннях:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Беземчук Л. В. Формування інтеграційно-педагогічних умінь.pdf274.56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.