Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5403
Title: “ХУДОЖНИК І ПЕНЗЕЛЬ”: ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПАРІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
Other Titles: "ХУДОЖНИК И КИСТЬ": ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПАРЕ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
«ARTIST AND BRUSH»: DIAGNOSIS AND CORRECTION OF NON-VERBAL INTERACTION IN PAIR WITH ART THERAPY
Authors: Жванія, Т. В.
Жвания, Т. В.
Zhvaniya, T.
Keywords: діагностика
корекція
невербальна взаємодія
арт-терапія
диагностика
коррекция
невербальное взаимодействие
арт-терапия
diagnostics
correction
non-verbal interaction
art therapy
Issue Date: 26-Oct-2019
Publisher: Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Citation: Жванія Т. В. “Художник і пензель”: діагностика і корекція невербальної взаємодії в парі засобами арт-терапії / Т. В. Жванія // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 34–35.
Abstract: У статті висвітлено тему арт-терапевтичних технік парної роботи, якi передбачають здійснення спільної образотворчої роботи в діадах. Вона дозволяє розвивати комунікативні навички, досліджувати і коригувати соціальні ролі та звичні форми поведінки, що є продуктивним для використання у структурі тренінгів комунікативної компетентності. В статье освена тема арт-терапевтических техник парной работы, которые предусматривают осуществление совместной изобразительной деятельности в диадах. Она позволяет развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректировать социальные роли и привычные формы поведения, является продуктивным для использования в структуре тренингов коммуникативной компетентности. The article highlights the topic of art therapeutic techniques of pair work, which provide for the implementation of joint visual activity in dyads. It allows you to develop communication skills, explore and correct social roles and habitual forms of behavior, is productive for use in the structure of communicative competence trainings.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5403
ISSN: 978-617-7645-81-7
Appears in Collections:Кафедра психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жванія Т. В..pdf699.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.