Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5351
Title: Шляхи вдосконалення правового регулювання договору про поділ майна у сфері сімейного права
Other Titles: Пути совершенствования правового регулирования договора о разделе имущества в сфере семейного права
Ways to improve the legal regulation of the property division agreement in the field of family law
Authors: Пономаренко, О. М.
Ponomarenko, O.
Keywords: сімейний договір
аліментний договір
договор про поділ майна
поділ майна подружжя
засоби захисту інтересів кредиторів
семейный договор
алиментный договор
договор о разделе имущества
раздел имущества супругов
средства защиты интересов кредиторов
family contract
alimony contract
property division agreement
division of property of spouses
remedies for creditors
Issue Date: 29-Nov-2019
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»
Citation: Пономаренко О. М. Шляхи вдосконалення правового регулювання договору про поділ майна у сфері сімейного права / О. М. Пономаренко // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова та 20-річчю з дня створення каф. цив. права № 2, Харків, 29 листоп. 2019 р. – Харків : Право, 2019. – С. 160–164.
Abstract: Договір про поділ майна повинен відповідати загальним вимогам, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Особливої актуальності у зв’язку з цим набуває вимога про те, що правочин, який вчиняється батьками (усиновлювачами) не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Договір, який не відповідає такій вимозі, може бути за рішенням суду визнаний недійсним. Договор о разделе имущества должен отвечать общим требованиям, соблюдение которых необходимо для действительности сделки. Особую актуальность в связи с этим приобретает требование о том, что сделка, совершаемая родителями (усыновителями) не может противоречить правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей. Договор, который не соответствует такому требованию, может быть по решению суда признан недействительным. An agreement on the division of property must meet general requirements, the observance of which is necessary for the validity of the transaction. In this regard, the requirement that a transaction made by parents (adoptive parents) cannot contradict the rights and interests of their minors, minors or disabled children is of particular relevance. A contract that does not meet this requirement may be invalidated by a court decision.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5351
ISSN: 978-966-937-832-3
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пономаренко О. М. Шляхи вдосконалення.pdf239.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.