Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/529
Title: СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СІМ’Ї У СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Authors: Трубавіна, І. М.
Keywords: сім'я
соціально-педагогічні дослідження
філософські дослідження
соціальна робота
гендерна соціалізація
семья
социально-педагогические исследования
философские исследования
социальная работа
гендерная социализация
family
socio-pedagogical research
philosophical research
social work
gender socialization
Issue Date: 16-Sep-2016
Publisher: Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т»
Citation: Трубавіна І. М. Стан розробленості проблеми сім'ї у сучасних філософських та соціологічних дослідженнях / І. М. Трубавіна // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 верес. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», каф. соціол. і соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : [б. в.], 2016. – С. 197–199.
Abstract: У статті розглянуто стан розробленості проблеми сім'ї у сучасних дослідженнях. Доведено, що формуванню гармонійних сімейних стосунків в сім'ї, її розвитку, як свідчать дослідження, сприятимуть: 1) оновлення завдань сімейної політики в напрямках підвищення престижу сім'ї у масовій свідомості, стабілізаії інституту шлюбу та сім'ї, створення умов успішної реалізації сім'єю її функцій; вдосконалення основних положень соціальної політики стосовно материнства в напрямку поєднання професійної та репродуктивної функцій жінок; 2) формування науково обгрунтованої моделі сучасної української сім'ї на засадах гендерної рівності; 3) спрямування соціальної роботи на формування почуттів родинності в шлюбі, пропагування офіційних шлюбів; на формування відповідального та усвідомленого батьківства у чоловіків і підвищення ролі батька у вихованні та соціалізації дітей; 4) посилення досліджень щодо соціальної роботи з дистантними сім'ями; 5) урахування віросповідання в слов'янській сім'ї; 6)звернення уваги в соціальній роботі з сім'єю на навчання правильній побудові сімейного побуту в контексті етносоціального дискурсу, формування ставлення до сім'ї як до референтної групи. В статье рассмотрено состояние разработанности проблемы семьи в современных исследованиях. Доказано, что формированию гармоничных семейных отношений в семье, ее развитию, как показывают исследования, будут способствовать: 1) обновление задач семейной политики в направлениях повышения престижа семьи в массовом сознании, стабилизации института брака и семьи, создания условий успешной реализации семьей ее функций; совершенствование основных положений социальной политики в отношении материнства в направлении сочетания профессиональной и репродуктивной функций женщин; 2) формирование научно обоснованной модели современной украинской семьи на принципах гендерного равенства; 3) направление социальной работы на формирование чувств родства в браке, пропаганда официальных браков; на формирование ответственного и осознанного отцовства у мужчин и повышения роли отца в воспитании и социализации детей; 4) усиление исследований по социальной работы с дистантними семьями; 5) учета вероисповедания в славянской семьи; 6)обращение внимания в социальной работе с семьей на обучение правильному построению семейного быта в контексте этносоциального дискурса, формирование отношения к семье как к референтной группе.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/529
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трубавіна І.М.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.