Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5280
Title: Сходознавство. Актуальність та перспективи
Other Titles: Востоковедение. Актуальность и перспективы
Oriental studies. Relevance and prospects
Keywords: східна філологія
освіта в країнах Сходу
виховання в країнах Сходу
методика викладання
сходознавчі дисципліни
переклад
літературознавство країн Сходу
історія Сходу
економіка країн Сходу
політика країн Сходу
соціум країн Сходу
восточная филология
образование в странах Востока
воспитание в странах Востока
методика преподавания
востоковедческие дисциплины
перевод
литературоведение стран Востока
история Востока
экономика стран Востока
политика стран Востока
социум стран Востока
oriental philology
education in the East
teaching methods
oriental disciplines
translation
literary studies of the East
history of the East
economy of the East
policy of the East
society of the East
Issue Date: 19-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 205 с.
Abstract: До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам східної філології, освіти та виховання, методики викладання сходознавчих дисциплін, перекладу, літературознавства, історії, економіки, політики, соціуму країн Сходу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних та історичних спеціальностей. В сборник вошли тезисы докладов, посвященные проблемам восточной филологии, образования и воспитания, методики преподавания востоковедческих дисциплин, перевода, литературоведения, истории, экономики, политики, социума стран Востока. Рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов филологических и исторических специальностей. The collection includes abstracts on the problems of Eastern philology, education and upbringing, methods of teaching Oriental studies, translation, literary studies, history, economics, politics, society of the East. Designed for researchers, teachers, graduate students, students of philology and history.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5280
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник тез_конференция 2021 .pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.