Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5263
Title: СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Other Titles: СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ УКРАИНЫ
STRUCTURE AND MAIN GOALS STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE
Authors: Ларіна, Є. Г.
Ларина, Е. Г.
Larina, Ye.
Keywords: державна служба зайнятості
соціальний захист
суспільство
магістерські роботи
государственная служба занятости
социальная защита
общество
магистерские работы
public employment service
the social protection
society
master's work
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ларіна Є. Г. Структура та основні цілі державної служби зайнятості України / Є. Г. Ларіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 61–62.
Abstract: В статті розглянуто державну службу зайнятості, яка є єдиною в українському суспільстві державною установою, що на засадах соціального страхування виконує на безоплатній основі посередницькі функції між роботодавцями та тими, хто шукає роботу, забезпечуючи реалізацію конституційного права незайнятих громадян на соціальний захист від безробіття. Економічний та соціальний розвиток будь-якого суспільства залежить від рівня зайнятості його населення. В статье рассмотрена государственная служба занятости, которая является единственной в украинском обществе государственным учреждением, что на принципах социального страхования выполняет на безвозмездной основе посреднические функции между работодателями и теми, кто ищет работу, обеспечивая реализацию конституционного права незанятых граждан на социальную защиту от безработицы. Экономическое и социальное развитие любого общества зависит от уровня занятости его населения. The article deals with the state employment service, which is the only state institution in the Ukrainian society, which on the principles of social insurance performs on a gratuitous basis intermediary functions between employers and job seekers, providing implementation of constitutional right of unemployed citizens to social protection from unemployment. The economic and social development of any society depends on the level of employment of its population.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5263
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ларіна Е.Г. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ.pdf558.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.