Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5137
Title: ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ЗАВЕДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
FORMATION OF THE VALUE COMPONENT OF DEONTOLOGICAL CULTURE OF FUTURE SOCIAL WORKERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
Authors: Шеплякова, І. О.
Шеплякова, И. А.
Shepliakova, I.
Keywords: деонтологічна культура
соціальний працівник
професійна підготовка
заклади вищої освіти
деонтологическая культура
социальный работник
профессиональная подготовка
учреждения высшего образования
deontological culture
social worke
professional training
institutions of higher education
Issue Date: 20-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шеплякова І. О. Формування цінносного компоненту деонтологічної культури майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки в закладі вищої освіти / І. О. Шеплякова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 26–28.
Abstract: У статті розглянуто деонтологічний характер професії соціального працівника, який зумовлює необхідність використання деонтологічного підходу до професійної підготовки фахівця задля забезпечення формування його деонтологічної культури, і, насамперед, її ціннісного компоненту. Становлення ціннісного компоненту деонтологічної культури соціального працівника передбачає засвоєння та суб᾽єктивацію здобувачами вищої освіти як особистісно значущих, як ціннісних домінант базових професійно-групових цінностей середовища професіоналізації та формування на цій основі відповідних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціальної галузі. Це сприятиме соціальному розвитку здобувачів вищої освіти загалом та їхньому професійному становленню зокрема. В процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у закладі вищої освіти особлива увага повинна приділятися формуванню сукупності ціннісних орієнтацій, що відповідають змісту базових професійно-групових цінностей (котрі, будучи теоретично осмисленими, набули характеру деонтологічних категорій), а саме: "професійні зобов᾽язання соціального працівника", "професійний обов᾽язок соціального працівника", "професійна відповідальність соціального працівника". В статье рассмотрен деонтологический характер профессии социального работника, который вызывает необходимость использования деонтологического подхода к профессиональной подготовке специалиста для обеспечения формирования его деонтологической культуры, и прежде всего ее ценностного компонента. Становление ценностного компонента деонтологической культуры социального работника предполагает усвоение и субъективацию соискателями высшего образования как личностно значимых, как ценностных доминант базовых профессионально-групповых ценностей среды профессионализации и формирование на этой основе соответствующих ценностных ориентаций будущих специалистов социальной сферы. Это будет способствовать социальному развитию соискателей высшего образования в целом и их профессиональному становлению в частности. В процессе профессиональной подготовки будущих социальных работников в учреждении высшего образования особое внимание должно уделяться формированию совокупности ценностных ориентаций, соответствующие содержанию базовых профессионально-групповых ценностей (которые, будучи теоретически осмысленными, приобрели характер деонтологических категорий), а именно: "профессиональные обязательства социального работника","профессиональный долг социального работника", "профессиональная ответственность социального работника". The article considers the deontological nature of the profession of social worker, which necessitates the use of deontological approach to professional training to ensure the formation of its deontological culture, and, above all, its value component. The formation of the value component of the deontological culture of a social worker involves the assimilation and subjectivation of higher education as personally significant, as value dominants of basic professional and group values ​​of the professional environment and the formation on this basis of appropriate value orientations of future social workers. This will contribute to the social development of higher education students in general and their professional development in particular. Thus, in the process of professional training of future social workers in higher education, special attention should be paid to the formation of a set of value orientations that correspond to the content of basic occupational group values ​​(which, being theoretically meaningful, acquired the character of deontological categories), namely: obligations of a social worker "," professional duty of a social worker "," professional responsibility of a social worker ".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5137
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шеплякова І.О. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО.pdf585.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.