Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5114
Title: Освіта дорослих як ключ до соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та біженців
Other Titles: Образование взрослых как ключ к социальной интеграции внутренне перемещенных лиц и беженцев
Adult education as a key to the social integration of internally displaced persons and refugees
Authors: Боярська-Хоменко, А. В.
Боярская-Хоменко, А. В.
Boiarska-Khomenko, A. V.
Keywords: освіта дорослих
соціальна інтеграція
біженці
соціальна адаптація
образование взрослых
социальная интеграция
беженцы
социальная адаптация
adult education
social inclusion
refugees
social adaptation
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Боярська-Хоменко А. В. Освіта дорослих як ключ до соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та біженців / А. В. Боярська-Хоменко // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 514–516.
Abstract: Сьогодні як в Україні,так і в багатьох країнах світу актуальною є проблема соціальної адаптації та інтеграції осіб, які постраждали від воєнних конфліктів. Зокрема, до цієї групи людей можна віднести внутрішньо переміщених осіб, біженців, осіб, які потребують політичного притулку. Громадсько-політична значущість питання інтеграції стає все більш важливою в сучасному світі. Сегодня как в Украине, так и во многих странах мира актуальна проблема социальной адаптации и интеграции лиц, пострадавших от военных конфликтов. В частности, в эту группу людей можно отнести внутренне перемещенных лиц, беженцев, лиц, нуждающихся в политическом убежище. Общественно-политическая значимость вопроса интеграции становится все более важной в современном мире. Today, both in Ukraine and in many countries around the world, the problem of social adaptation and integration of victims of military conflicts is relevant. In particular, this group of people includes internally displaced persons, refugees, and persons in need of political asylum. The socio-political significance of the issue of integration is becoming increasingly important in today's world.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5114
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Боярська-Хоменко А. В. Освіта дорослих.pdf455.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.