Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4968
Название: Розвиток і напрями діяльності науково-просвітницького Товариства «Знання» України (кінець ХХ – початок XXI ст.) у контексті неформальної освіти
Другие названия: Развитие и направления деятельности научно-просветительского общества «Знание» Украины (конец ХХ - начало XXI вв.) в контексте неформального образования
Авторы: Бондар, Т. В.
Бондарь, Т. В.
Bondar, T.
Ключевые слова: Товариство «Знання»
напрями діяльності
форми роботи
науково-просвітницькі центри
лекції
журнал
аспірантські роботи
Общество «Знание»
направления деятельности
формы работы
научно-просветительские центры
лекции
аспирантские работы
Society «Knowledge»
directions of activity
forms of work
scientific-educational centers
lectures
journal
graduate work
Дата публикации: 2020
Издательство: Класичний приватний університет
Библиографическое описание: Бондар Т. В. Розвиток і напрями діяльності науково-просвітницького Товариства «Знання» України (кінець ХХ – початок XXI ст.) у контексті неформальної освіти / Т. В. Бондар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – Вип. 68, т. 1. – С.15–19.
Краткий осмотр (реферат): У статті досліджується розвиток і напрями діяльності Товариства «Знання» України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) як складової частини неформальної освіти, передбаченої Законом України «Про освіту» (2019) [11], в умовах відродження, розвитку держави, технічного прогресу та глобальної соціальної інтеграції. Представлено ключові етапи діяльності Товариства. Спираючись на архівні дані, досліджено факт заснування Товариства «Знання» в Україні (1947 р.), визначено період діяльності під ідеологічним впливом Комуністичної партії УРСР (1947–1989 рр.) та в умовах незалежної демократичної України (1990–2018 рр.), зокрема, як всеукраїнської громадської організації, яка активно займається поширенням знань серед різних верств населення, науково-просвітницькою та інформаційно-освітньою діяльністю. В умовах досліджуваного періоду представлено основні напрями діяльності Товариства «Знання» України, такі як: лекційна діяльність у науково-просвітницьких центрах, видавнича діяльність, співпраця з державними органами влади та установами, створення приватного освітнього закладу, благодійна діяльність. На прикладах роботи науково-просвітницьких центрів Товариства «Знання» України розкрито основні форми роботи: лекції, семінари, конференції, симпозіуми, курси, бесіди, консультації, тематичні вечори, круглі столи, клуби, тематичні виставки, професійні дискусії школи, організація міжнародних конкурсів. У результаті дослідження виявлено, що Товариством «Знання» України впродовж досліджуваного періоду було засновано недержавний вищий навчальний заклад «Університет Сучасних Знань». Активно розвивалася видавнича діяльність, де провідними виданнями стали журнали «Трибуна», «Наука і суспільство», «Наше небо», «Наука і культура». Відзначена просвітницька робота Товариства з Національною радіокомпанією України. У ході дослідження розкрито поняття неформальної освіти, як будь-якої освіти, організованої поза межами формальної освіти, що має свої освітні цілі, часові межі та форми, серед яких громадські обʼєднання. The article explores the development and directions of the «Knowledge» Society of Ukraine (end of XX – beginning of XXI centuries) activity as a component of non-formal education, envisaged by the Law of Ukraine «On Education» (2019) [11], in the conditions of revival, state development, technological progress and global social integration. The key stages of the Society's activity are presented. Based on archival data, the fact of the foundation of the «Knowledge» Society in Ukraine (1947) was investigated, the period of activity under the ideological influence of the Communist Party of the USSR (1947–1989) and in the conditions of an independent democratic Ukraine (1990–2018) was determined. In particular, as an all-Ukrainian non-governmental organization actively involved in dissemination of knowledge among various segments of the population, scientific, educational and information-educational activities. During the study period the main directions of activity of the «Knowledge» Society of Ukraine are presented as: lectures in scientific-educational centers, publishing activity, cooperation with state authorities and institutions, creation of a private educational institution, charitable activity. On the examples of work of scientific-educational centers of the «Knowledge» Society of Ukraine the basic forms of work are revealed: lectures, seminars, conferences, symposia, courses, talks, consultations, thematic evenings, round tables, clubs, thematic exhibitions, professional discussions of the school, organization of international contests. The research revealed that the «Knowledge» Society of Ukraine established a non-governmental «University of Modern Knowledge» during the period under study. An active publishing activity developed, where the leading editions were the «Tribune», «Science and Society», «Our Sky», «Science and Culture» magazines. The educational work of the Society with the National Radio Company of Ukraine was noted. In the course of the study, the concept of non-formal education, as any education organized outside of formal education, which has its educational goals, timeframes, forms was revealed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4968
ISSN: 1992-5786
Располагается в коллекциях:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Бондар Т. В. Розвиток і напрями діяльності .pdf225.41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.