Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4940
Title: ЗАТРЕБУВАНІСТЬ ВИБІРКОВОГО МОДУЛЮ "ВЕБ ТЕХНОЛОГІЇ" В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"
Other Titles: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫБОРОЧНОГО МОДУЛЯ "ВЭБ ТЕХНОЛОГИИ" В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ "НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ШКОЛА"
DEMAND FOR SELECTIVE MODULE "WEB TECHNOLOGIES" IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "NEW UKRAINIAN SCHOOL"
Authors: Ярішов, М. І.
Яришов, М. И.
Yarishov, M.
Keywords: веб-технології
нова українська школа
інформатика
студентські роботи
веб-технологии
новая украинская школа
информатика
студенческие работы
web-technologies
new ukrainian school
информатика
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ярішов М. І. Затребуваність вибіркового модулю "Веб технології" в умовах реалізації концнпції "Нова українська школа" / М. І. Ярішов // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 126–129.
Abstract: У статті розглянута навчальна програма з вибірково-обов’язкового предмету "Інформатика" для учнів 10–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона складається з двох частин – базового та вибіркових (варіативних) модулів, один з яких – "Веб-технології". Базові знання веб-технологій стануть для учнів фундаментом для освоєння перспективної, високооплачуваної спеціальності на ринку праці не тільки в Україні, а і в усьому світі. Учень озброєний такими знаннями зможете впевнено стартувати в ІТ-сфері, відкрити власний бізнес вже відразу після закінчення школи. Веб-програмування розвиває логіку, вчить дітей мислити структуровано, організовувати завдання, планувати, розуміти взаємозв'язок між предметом і діями, між запитом клієнта і кінцевим результатом, тобто створенням нового веб-сайту. В статье рассмотрена учебная программа по избирательно-обязательному предмету "Информатика" для учащихся 10–11-х классов общеобразовательных учебных заведений. Она состоит из двух частей – базового и выборочных (вариативных) модулей, один из которых – "Веб-технологии". Базовые знания веб-технологий станут для учеников фундаментом для освоения перспективной, высокооплачиваемой специальности на рынке труда не только в Украине, но и во всем мире. Ученик вооруженный такими знаниями сможете уверенно стартовать в ИТ-сфере, открыть собственный бизнес уже сразу после окончания школы. Веб-программирование развивает логику, учит детей мыслить структурировано, организовывать задачи, планировать, понимать взаимосвязь между предметом и действиями, между запросом клиента и конечным результатом, то есть созданием нового сайта. The article considers the curriculum in the elective-compulsory subject "Informatics" for students of 10–11 grades of secondary schools. It consists of two parts – basic and optional (variable) modules, one of which – "Web Technology". Basic knowledge of web technologies will become a foundation for students to master a promising, high-paying specialty in the labor market not only in Ukraine but also around the world. A student armed with such knowledge will be able to confidently start in the IT field, start your own business immediately after graduation. Web programming develops logic, teaches children to think in a structured way, to organize tasks, to plan, to understand the relationship between the subject and actions, between the client's request and the end result, ie the creation of a new website.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4940
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ярішов М.І. Затребуваність вибіркового модулю.pdf764.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.