Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4922
Title: ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
NTEGRATION OF KNOWLEDGE IN THE STUDY OF MATHEMATICS IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
Authors: Пилипенко, Ю. В.
Pylypenko, Yu.
Keywords: інтеграція знань
вивчення математики
заклади середньої освіти
студентські роботи
интеграция знаний
изучение математики
учреждения среднего образования
студенческие работы
integration of knowledge
study of mathematics
secondary education institutions
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Пилипенко Ю. В. Інтеграція знань при вивченні математики в закладах середньої освіти / Ю. В. Пилипенко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 100–101.
Abstract: У статті розглянуто теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності впровадження інтегрованих уроків для реалізації міжпредметних зв'язків при вивченні математики. Відповідно до поставлених завдань у роботі застосовано загальнонаукові методи теоретичного та практично-пошукового дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація даних, спостереження, анкетування, опитування. Показниками ефективності інтегрованих занять були визначені активність, інтерес до навчання, допитливість, самостійність, ініціативність, сумлінність, організованість, відповідальність. В статье рассмотрены теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности внедрения интегрированных уроков для реализации межпредметных связей при изучении математики. В соответствии с поставленными задачами в работе применены общенаучные методы теоретического и практически-поискового исследования: анализ, обобщение, систематизация данных, наблюдение, анкетирование, опросы. Показателями эффективности интегрированных занятий были определены активность, интерес к учебе, любознательность, самостоятельность, инициативность, добросовестность, организованность, ответственность. The article considers the theoretical substantiation and experimental verification of the effectiveness of the implementation of integrated lessons for the implementation of interdisciplinary links in the study of mathematics. In accordance with the tasks in the work used general scientific methods of theoretical and practical research: analysis, generalization, systematization of data, observation, questionnaires, surveys. Indicators of the effectiveness of integrated classes were determined by activity, interest in learning, curiosity, independence, initiative, honesty, organization, responsibility.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4922
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пилипенко Ю.В. Інтеграція знань при вивченні.pdf710.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.