Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4904
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Other Titles: РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
IMPLEMENTATION OF COMPUTER SUPPORT FOR SOLVING COMBINATORY PROBLEMS IN LESSONS INFORMATICS
Authors: Колгатіна, Л. С.
Майстрюк, І. С.
Kolgatina, L.
Maistriuk, I.
Keywords: комп'ютерна підтримка
комбінаторні задачі
інформатика
математичні пакети
компьютерная поддержка
комбинаторные задачи
информатика
математические пакеты
computer support
combinatorial problems
computer science
mathematical packages
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Колгатіна Л. С. Реалізація комп'ютерної підтримки для розв'язання комбінаторніх задач на уроках інформатики / Л. С. Колгатіна, І. С. Майстрюк // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 52–60.
Abstract: У статті розглянуто широке впровадження в навчальний процес нових інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці. Проаналізувавши діючу навчальну програму з інформатики з’ясувано, що комбінаторні задачі знаходять своє застосування в таких темах: програмування (олімпіадні задачі та задачі для знаходження кількoсті комбінацій – вкладені цикли), математична логіка, алгоритмізація, кодування інформації, щo вивчають у 9–11-х класах. Досліджено можливості математичних пакетів щодо реалізації комп’ютерної підтримки, для розв'язання комбінаторних задач на уроках інформатики. В статье рассмотрено широкое внедрение в учебный процесс новых информационно-коммуникационных технологий обучения, основанных на компьютерной поддержке. Проанализировав действующую учебную программу по информатике выяснено, что комбинаторные задачи находят свое применение в таких темах: программирование (олимпиадные задачи и задачи для нахождения количества комбинаций – вложенные циклы), математическая логика, алгоритмизация, кодирование информации, чтo изучают в 9–11-х классах. Исследованы возможности математических пакетов по реализации компьютерной поддержки, для решения комбинаторных задач на уроках информатики. The article considers the widespread introduction of new information and communication technologies in the educational process based on computer support. Having analyzed the current computer science curriculum, it has been found out that combinatorial problems are used in the following topics: programming (Olympiad problems and problems for finding the number of combinations – nested cycles), mathematical logic, algorithmization, information coding, which are studied in the 9-11th grades. The possibilities of mathematical packages to implement computer support for solving combinatorial problems in computer science lessons have been investigated.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4904
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.