Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4887
Title: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ МЕТАПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ Й ПІДХОДИ ДО ЇХ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Other Titles: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ МАТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ И ПОДХОДЫ К ИХ ФОРМИРОВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ESSENCE AND TYPES OF METAL SUBJECT SKILLS AND APPROACHES BEFORE THEIR FORMATION IN THE LEARNING PROCESS JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Authors: Бобонець, Т .О.
Бобонець, Т. А.
Bobonets, T.
Keywords: види метапредметних умінь
процес навчання
молодші школярі
студентські роботи
виды метапредметных умений
процесс обучения
младшие школьники
студенческие работы
types of meta-subject skills
learning process
younger schoolchildren
student works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бобонець Т. О. Сутність та види метапредметних умінь й підходи до їх формування у процесі навчання молодших школярів / Т. О. Бобонець // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 14–20.
Abstract: У статті розглянуто системне формування в учнів умінь, які засвоюються у формі фактів, уявлень, понять, закономірностей і теорій. Поняття «уміння» можна визначити як здатність особистості виконувати певні дії різного цільового призначення у варіативних ситуаціях, на базі опанованих раніше знань, набутого досвіду. Метапредметні уміння – це такі уміння, які виходять за рамки конкретної предметної галузі, вони застосовуються і розвиваються у процесі всього навчання та є необхідними для вирішення як освітніх так і найрізноманітніших життєвих ситуацій. Особливе значення у шкільній практиці має надаватися формуванню метапредметних умінь молодших школярів, адже це є фундаментом успішного навчання особистості й розвитку в подальшому житті. В статье рассмотрены системное формирование у учащихся умений, которые усваиваются в форме фактов, представлений, понятий, закономерностей и теорий. Понятие «умение» можно определить как способность личности выполнять определенные действия различного целевого назначения в вариативных ситуациях, на базе освоенных ранее знаний, приобретенного опыта. Метапредметных умение – это такие умения, которые выходят за рамки конкретной предметной области, они применяются и развиваются в процессе всего обучения и необходимые для решения как образовательных так и самых жизненных ситуаций. Особое значение в школьной практике должна предоставляться формированию метапредметных умений младших школьников, ведь это является фундаментом успешного обучения личности и развития в дальнейшем. The article deals with a systematic formation of skills that are digested in the form of facts, representations, concepts, patterns and theories. The concept of "skill" can be defined as the ability of the individual to perform certain actions of various purposes in variational situations based on previously defined knowledge gained experiences. Metastermetic skills are such skills that go beyond a particular subject area, they are applied and developing in the process of all training and are necessary for solving both educational and a variety of life situations. Of particular importance in school practice should be provided to the formation of metreindrical skills of junior schoolchildren, because it is the foundation of successful personality and development in the future.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4887
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бобонець Т. О. Сутність та види.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.