Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4862
Title: Ім’я персонажа в художньому тексті: функціонально-семантична типологія
Other Titles: Имя персонажа в художественном тексте: функционально-семантическая типология
Character name in a literary text: functional-semantic typology
Authors: Коробкова, С.
Korobkova, S.
Keywords: художній текст
імена
персонаж
студентські роботи
художественный текст
имена
студенческие работы
artistic text
names
character
student works
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Коробкова С. Ім’я персонажа в художньому тексті: функціонально-семантична типологія / С. Коробкова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 47–48.
Abstract: У статті розглянуто художній текст, як стилістичну та функціональну замкнену структуру, власне ім’я обростає в ньому безліччю складних смислових зв’язків, асоціацій і конотацій. Власні назви в системі художнього тексту виступають в якості сигналу, який збуджує великий комплекс асоціативних значень. Цей комплекс називають індивідуально-художнім значенням власного імені. Формування індивідуально-художнього значення відбувається на основі семантичної взаємодії власної назви з усіма рівнями семантичної композиції у їх синтагматичних і парадигматичних зв’язках і відносинах. В статье рассмотрен художественный текст, как стилистическую и функциональную замкнутую структуру, имя обрастает в нем множеством сложных смысловых связей, ассоциаций и коннотаций. Имена в системе художественного текста выступают в качестве сигнала, который возбуждает большой комплекс ассоциативных значений. Этот комплекс называют индивидуально-художественным значением собственного имени. Формирование индивидуально-художественного значения происходит на основе семантического взаимодействия собственного со всеми уровнями семантической композиции в их синтагматических и парадигматических связях и отношениях. The article considers the artistic text as a stylistic and functionally closed structure, its own name is overgrown with many complex semantic connections, associations and connotations. Proper names in the system of artistic text act as a signal that excites a large set of associative meanings. This complex is called the individual artistic meaning of one's own name. The formation of individual artistic meaning is based on the semantic interaction of one's own name with all levels of semantic composition in their syntagmatic and paradigmatic connections and relations.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4862
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.