Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4823
Title: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ КООРДИНАТНОГО МЕТОДУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
Other Titles: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ КООРДИНАТНОГО МЕТОДА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
AXIOLOGICAL APPROACH IN THE STUDY OF THE COORDINATE METHOD IN THE SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS
Authors: Дейниченко, Г. В.
Жерновникова, О. А.
Ткачова, Н. О.
Deynychenko, G.
Zhernovnykova, O.
Tkachova, N.
Keywords: аксіологічний підхід
математика
метод координат
розв’язування геометричних задач
аксиологический подход
решение геометричных задач
axiological approach
mathematics
coordinate method
solving geometric problems
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Дейниченко Г. В. Аксіологічний підхід у вивченні координатного методу в шкільному курсі математики / Г. В. Дейниченко, О. А. Жерновникова, Н. О. Ткачова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 118–120.
Abstract: У статті доведено, що підвищення ефективності процесу навчання в викладанні координатного методу представляє безперечний інтерес для вчителів-практиків, оскільки оволодіння математичними методами пізнання дійсності становить основу математичної грамотності, математичної компетентності і має аксіологічну складову, забезпечуючи оволодіння учнями цінностями загальнолюдської культури. В статье доказано, что повышение эффективности процесса обучения в преподавании координатного метода представляет несомненный интерес для учителей-практиков, поскольку овладение математическими методами познания действительности составляет основу математической грамотности, математической компетентности и имеет аксиологическую составляющую, обеспечивая овладение учащимися ценностями общечеловеческой культуры. The article proves that improving the effectiveness of the learning process in teaching the coordinate method is of great interest for teachers, because mastering mathematical methods of knowledge of reality is the basis of mathematical literacy, mathematical competence and has an axiological component, providing mastering students the values of human culture.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4823
Appears in Collections:Кафедра математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.