Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4673
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФілатова, Л. С.-
dc.contributor.authorФилатова, Л. С.-
dc.contributor.authorFilatova, L.-
dc.date.accessioned2021-04-14T08:08:57Z-
dc.date.available2021-04-14T08:08:57Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationФілатова Л. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / Л. С. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2002. – 19 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4673-
dc.description.abstractВ авторефераті проаналізовано психолого-педагогічну й методичну літературу з досліджуваної проблеми з метою визначення сутності цієї проблеми та з’ясування теоретичних засад дослідження; науково обґрунтувано та експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігор; описана технологія підготовки студентів факультету початкового навчання до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігор та спецкурси з питань розвиваючих ігор і організації спілкування учнів молодшого шкільного віку в процесі розвиваючих ігор. В автореферате проанализированы психолого-педагогическую и методическую литературу по исследуемой проблеме с целью определения сущности этой проблемы и выяснения теоретических основ исследования; научно обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия подготовки будущих учителей начальных классов к организации общения учеников в процессе развивающих игр; описана разработанная технология подготовки студентов факультета начального обучения к организации общения учеников в процессе развивающих игр и спецкурсы по вопросам развивающих игр и организации общения детей младшего школьного возраста в процессе развивающих игр. The abstract analyzes the psychological, pedagogical and methodological literature on the research problem in order to determine the essence of this problem and clarify the theoretical foundations of the study; scientifically substantiated and experimentally tested pedagogical conditions of preparation of future primary school teachers for the organization of communication of students in the process of developing games; the developed technology of preparation of students of faculty of initial training for the organization of communication of pupils in the course of developing games and special courses on questions of developing games and the organization of communication of pupils of primary school age in the course of developing games is described.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка майбутнього вчителя початкових класівuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовка будущего учителя начальных классовuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining of future primary school teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectспілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиваючі ігриuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвивающие игрыuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational gamesuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологияuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогические условияuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA.UTF-8
dc.titleПідготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігорuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПодготовка будущих учителей начальных классов к организации общения учеников в процессе развивающих игрuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe training of future primary school teachers for the organization of pupils’ intercourse in the process of developing gamesuk_UA.UTF-8
dc.typeSynopsisuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Філатова Л.С.pdf278.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.