Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4549
Title: ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЮ КОМАНДОЮ ФАХІВЦІВ, ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ДОПОМОГИ ДЛЯ ДІТЕЙ З МОТОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ, КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С МОТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
FORMATION OF FUNCTIONAL GOALS INTERDISCIPLINARY TEAM OF SPECIALISTS AS A MEANS IMPLEMENTATION OF ASSISTANCE PROGRAMS FOR CHILDREN WITH MOTOR VIOLATION
Authors: Мірошниченко, І. А.
Мирошниченко, И. А.
Miroshnychenko I.
Keywords: моторні порушення
міждисциплінарний підхід
SMART цілі
індивідуальна програма реабілітації
функціональні можливості
магістерські роботи
моторные нарушения
междисциплинарный подход
SMART цели
индивидуальная программа реабилитации
функциональные возможности
магистерские работы
motor disorders
interdisciplinary approach
SMART goals
individual rehabilitation program
functionality
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мірошниченко І. А. Формування функціональних цілей міждисциплінарною командою фахівців, як засіб реалізації програм допомоги для дітей з моторними порушеннями / І. А. Мірошниченко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 224–231.
Abstract: У статті розглянуто проблему формування функціональних цілей міждисциплінарною командою фахівців для реалізації програм допомоги дітям з моторними порушеннями. Статистичні дані щодо збільшення кількості дітей із обмеженнями підтверджують актуальність проблеми. Відповідно до сучасних тенденцій реабілітація дітей із стійкими моторними порушеннями вимагає міждисциплінарного командного підходу. Формування функціональних цілей під час планування реабілітаційних програм стане позитивним чинником у корекційній роботі з дітьми такого контингенту. В статье рассмотрена проблема формирования функциональных целей междисциплинарной командой специалистов для реализации программ помощи детям с моторными нарушениями. Статистические данные об увеличении количества детей с ограничениями подтверждают актуальность проблемы. В соответствии с современными тенденциями реабилитация детей с устойчивыми моторными нарушениями требует междисциплинарного командного подхода. Формирование функциональных целей при планировании реабилитационных программ станет положительным фактором в коррекционной работе с детьми такого контингента. The article considers the problem of formation of functional goals an interdisciplinary team of specialists to implement programs to help children with motor disorders. Statistics on increasing the number children with disabilities confirm the urgency of the problem. According to current trends in the rehabilitation of children with persistent motor disorders requires an interdisciplinary team approach. Formation of functional goals when planning rehabilitation programs will be a positive factor in correctional work with children of such a contingent.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4549
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.