Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3900
Title: Зовнішньоекономічне співробітництво України: стан і перспективи розвитку
Other Titles: Внешнеэкономическое сотрудничество Украины: состояние и перспективы развития
Foreign economic cooperation of Ukraine: state and development prospects
Authors: Склярова, Ю. С.
Sklyarova, Yu.
Keywords: зовнішньоекономічне співробітництво
співробітництво
економічна безпека
інтеграція
студентські роботи
внешнеэкономическое сотрудничество
сотрудничество
экономическая безопасность
интеграция
студенческие работы
foreign economic cooperation
cooperation
economic security
integration
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет
Citation: Склярова Ю. С. Зовнішньоекономічне співробітництво України: стан і перспективи розвитку / Ю. С. Склярова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 57–58.
Abstract: Отже, щоб стати рівноправним учасником загальноєвропейського процесу інтеграції, Україні необхідно докласти немало зусиль для створення нової економічної системи; проходження стабілізаційного періоду, подолання кризи економіки; усунення бар'єрів у спілкуванні із зовнішнім світом; налагодження активних і взаємовигідних зв'язків з країнами-партнерами. Итак, чтобы стать равноправным участником общеевропейского процесса интеграции, Украине необходимо приложить немало усилий для создания новой экономической системы; прохождение стабилизационного периода, преодоления кризиса экономики; устранение барьеров в общении с внешним миром; налаживание активных и взаимовыгодных связей со странами-партнерами. So, in order to become an equal participant in the pan-European integration process, Ukraine needs to make a lot of efforts to create a new economic system; passing the stabilization period, overcoming the economic crisis; removal of barriers in communication with the outside world; establishing active and mutually beneficial relations with partner countries.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3900
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Склярова Ю. С. pdf315.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.