Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3638
Title: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ
Other Titles: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CREATIVE FORMATION PERSONALITIES OF THE EDUCATOR
Authors: Давидова, М. О.
Давыдова, М. А.
Davydova, M.
Keywords: творча особистість
професійна рефлексія
компетентність
Я-концепція
особистісно-ціннісне ставлення
сучасний педагог
педагог-митець
творческая личность
профессиональная рефлексия
компетентность
Я-концепция
личностно-ценностное отношение
современный педагог
педагог-художник
creative personality
professional reflection
competence
I-concept
personal and value attitude
modern teacher
teacher-artist
Issue Date: 3-Jun-2020
Publisher: Наукова платформа Open Science Laboratory
Citation: Давидова М. О. Психолого-педагогічні аспекти формування творчої особистості вихователя / М. О. Давидова // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 3 черв. 2020 р. Київ, 2020. – С. 184–189.
Abstract: Сучасна педагогічна освіта, зорієнтована на підготовку висококваліфікованих, конкурентноздатних у світовому культурному просторі вихователів, а це вимагає модернізації нової моделі цілісного художньоосвітнього простору, пошуку інноваційних технологій формування художньої культури особистості. Сьогодні професійна майстерність стає вирішальною умовою та показником готовності вихователя до розвитку активності, креативності, ініціативності, самовдосконалення, самореалізації та самовиховання. Таким чином проблема творчої педагогічної діяльності вихователя повинна розглядатися в контексті психолого-педагогічної готовності. Виховання творчої особистості дитини неможливе без права педагога на власну творчість, на пошуки своєї технології, яка відповідає його особистісним якостям. Вихователь, як суб’єкт педагогічної творчості повинен бути сформованим, як творча індивідуальність, яка включає в себе творче мислення і здатність до творчої діяльності. Современное педагогическое образование ориентировано на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных педагогов в мировом культурном пространстве, а это требует модернизации новой модели целостного художественно-образовательного пространства, поиска инновационных технологий для формирования художественной культуры личность. Сегодня профессиональные навыки становятся важнейшим условием и индикатором готовности педагога развивать активность, креативность, инициативность, самосовершенствование, самореализацию и самообразование. Таким образом, проблема творческой педагогической деятельности педагога должна рассматриваться в контексте психолого-педагогической готовности. Воспитание творческой личности ребенка невозможно без права учителя на собственное творчество, на поиск собственной технологии, соответствующей его личным качествам. Педагог как субъект педагогического творчества должен формироваться как творческая личность, которая включает в себя творческое мышление и способность быть креативным. Modern pedagogical education is focused on the training of highly qualified, competitive educators in the world cultural space, and this requires the modernization of a new model of a holistic artistic and educational space, the search for innovative technologies for the formation of artistic culture of the personality. Today, professional skills are becoming a crucial condition and indicator of the readiness of the educator to develop activity, creativity, initiative, self-improvement, self-realization and self-education. Thus, the problem of creative pedagogical activity of the educator should be considered in the context of psychological and pedagogical readiness. The upbringing of a child's creative personality is impossible without the teacher's right to his own creativity, to search for his own technology that corresponds to his personal qualities.The educator, as a subject of pedagogical creativity, must be formed as a creative individual, which includes creative thinking and the ability to be creative.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3638
ISSN: 2708-1257
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Давидова М.О. Міжгалузеві диспути. 2020.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.