Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3204
Title: "ДЕКЛАРАЦІЯ БЕЗПЕКИ ШКІЛ": ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Other Titles: "ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ": ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
DECLARATION OF SCHOOL SAFETY: WAYS OF IMPLEMENTATION IN THE UKRAINIAN EDUCATION SYSTEM
Authors: Трубавіна, І. М.
Рибалко, Л. С.
Каплун, С. О.
Трубавина, И. Н.
Рыбалко, Л. С.
Каплун, С. А.
Trubavina, I.
Rybalko, L.
Kaplun, S.
Keywords: декларація безпеки шкіл
самозахист
безпечна поведінка
освіта
конфліктно орієнтований підхід
ризико орієнтований підхід
педагогіка ненасильства
паспорт безпеки закладу освіти
школа, дружня до дітей
посередництво
миробудування
ризики та небезпеки
атестація вчителів
самодопомога
декларация безопасности школ
самозащита
безопасное поведение
образование
конфликтно ориентированный подход
риско ориентированный подход
педагогика ненасилия
паспорт безопасности учебного заведения
школа, дружественная к детям
посредничество
миростроительство
риски и опасности
аттестация учителей
самопомощь
School security Declaration
self-defense
safe behavior
education
conflict-sensitive
risk-oriented approach
non-violence pedagogy
school safety passport
school, child-friendly
mediation
peace building
risks and dangers
Certification teachers training
self-help
Issue Date: 2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Трубавіна І. М. "Декларація безпеки шкіл": шляхи впровадження в систему освіти України / І. М. Трубавіна, Л. С. Рибалко, С. О. Каплун // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. О. Матвєєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 52. – С. 69–86.
Abstract: Актуальність дослідження пов’язана з існуванням військового конфлікту між Росією та Україною на Сході, який впливає на реалізацію права дітей на освіту, їх безпеку. Декларація безпеки шкіл вимагає надання конкретних рекомендацій щодо її впровадження і реалізації. Тому необхідною є розробка наукових підходів і конкретних шляхів реалізації Декларації в системі освіти України, враховуючи при цьому існуючі зарубіжні розробки та інтегруючи їх на рівні закладу освіти, громади, регіону, країни. Проведений теоретичний аналіз існуючих досліджень розкриває лише окремі напрями впровадження Декларації безпеки шкіл, дослідження не стосуються прямо військового конфлікту, системи освіти, роботи педагогічних працівників в умовах конфлікту для реалізації права дітей на освіту і забезпечення їх безпеки. Метою статті є визначення наукових підходів і шляхів реалізації Декларації безпеки шкіл в практичній роботі педагогічних працівників закладів освіти. Нами було в якості методології дослідження обрано гносеологічний, прагматичний, проблемно орієнтований наукові підходи, дитиноцентризм, які скеровували дослідження на з ясування шляхів впровадження Декларації безпеки шкіл в заклади освіти України. Визначено, що науковими підходами в теорії педагогіки, які можуть стати основою для сис темної протидії небезпеці в освіті для дітей силами педагогічних працівників є: миробудівництво і педагогіка ненасилля, допомога для самодопомоги як самозахист і навчання безпечній поведінці дітей, ризико орієнтований підхід, освіта, чуттєва до конфлікту. Кожен з цих підходів має різні функції і шляхи реалізації на практиці: 1) миробудівництво і педагогіка ненасилля: як школи, дружні до дитини; щасливе освітнє середовище, універсальний дизайн; медіація, служби посередництва; технології педагогіки ненасилля; миробудівна позиція педагогів; робота з батьками щодо допомоги в забезпеченні безпеки шкіл; профілактика і протидія буллінгу в школах; 2) допомога для самодопомоги як самозахист і безпечна поведінка; критичне мислення і вміння прийняття рішень; навчання п оведінці в конфлікті, протидії маніпуляціям; 3) ризико орієнтований підхід як паспорт безпеки закладу освіти; навчання визначенню ризиків і небезпек для дітей з урахуванням контексту і динаміки конфлікту; заходи щодо охорони території, попередження небезпе к, усунення ризиків для дітей тощо; 4) освіта, чуттєва до конфлікту як стандарти і стратегії її впровадження. Актуальность исследования связана с существованием военного конфликта между Россией и Украиной на Востоке, который влияет на реализацию права детей на образование, их безопасность. Декларация безопасности школ требует предоставления конкретных рекомендаций по ее внедрению и реализации. Поэтому необходима разработка научных подходов и конкретных путей реализации Декларации в системе образования Украины, учитывая при этом существующие зарубежные разработки и интегрируя их на уровне учебного заведения, общества, региона, страны. Проведенный теоретический анализ существующих исследований раскрывает лишь отдельные направления внедрения Декларации безопасности школ, исследования не касаются прямо военного конфликта, системы образования, работы педагогов в условиях конфликта для реализации права детей на образование и обеспечение их безопасности. Целью статьи является определение научных подходов и путей реализации Декларации безопасности школ в практической работе педагогов учебных заведений. Нами было в качестве методологии исследования выбран гносеологический, прагматичный, проблемно ориентирован научные подходы, ребенкоцентризм, которые направляли исследования на выяснение путей внедрения Декларации безопасности школ в учебные заведения Украины. Определено, что научными подходами в теории педагогики, которые могут стать основой дл темной противодействия опасности в образовании для детей силами педагогических работников: миростроительство и педагогика ненасилия, помощь для самопомощи как самозащита и обучение безопасному поведению детей, риск-ориентированный подход, образование, чувственная к конфликту. Каждый из этих подходов имеет различные функции и пути реализации на практике: 1) миростроительство и педагогика ненасилия: как школы, дружественные к ребенку; счастливое образовательная среда, универсальный дизайн; медиация, службы посредничества; технологии педагогики ненасилия; миробудивна позиция педагогов; работа с родителями по помощи в обеспечении безопасности школ; профилактика и противодействие Буллинг в школах; 2) помощь для самопомощи как самозащита и безопасное поведение; критическое мышление и умение принятия решений; обучение п овединци в конфликте, противодействия манипуляциям; 3) риско ориентированный подход как паспорт безопасности учебного заведения; обучение определению рисков и опасностей для детей с учетом контекста и динамики конфликта; мероприятия по охране территории, предупреждения опаснос к, устранения рисков для детей и тому подобное; 4) образование, чувствительна к конфликту как стандарты и стратегии ее внедрения. The relevance of the study is related to the existence of military conflict between Russia and Ukraine, which affects the realization of the right of children to education and their safety. The Declaration of School Safety requires specific guidance on its implementation and realization. Therefore, it is necessary to develop scientific approaches and ways of implementing the Declaration in the education system of Ukraine, taking into account the existing developments and integrating them into the education system at the level of the educational establishment, community, region, and country. Conducted theoretical analysis of existing research reveals only some areas of implementation of the Declaration of School Safety, the studies do not directly relate to the military conflict, the education system, the work of pedagogical workers in the conflict to realize the right of children to education and ensure their safety. The purpose of the article is to determine the scientific approaches and ways of implementing the Declaration of School Safety in the practical work of the pedagogical staff of educational institutions. We have chosen epistemological, pragmatic, problem-oriented scientific approaches, child-centrism as the research methodology, which has directed research to find out ways to implement the Declaration of School Safety in Ukrainian educational institutions. It is determined that the scientific approaches in the theory of pedagogy, which can be the basis for systematic counteracting the dangers in education for children by pedagogical workers are: peace building and pedagogy of nonviolence, assistance for self-help as self-defense and teaching safe behavior of children, risk-taking, risk-taking before the conflict. Each of these approaches has different functions and ways of putting it into practice: 1) peace building and non-violence pedagogy: as child-friendly schools; happy educational environment, universal design; mediation, mediation services; technologies of pedagogy of non-violence; peace building position of teachers; working with parents to help with school safety; prevention and counteraction of bullying in schools; 2. self-help assistance as self-defense and safe behavior; critical thinking and decision-making skills; training in conflict behavior, counteracting manipulation. 3. the risk-oriented approach as a passport of the educational institution; training in identifying risks and dangers for children, taking into account the context and dynamics of the conflict; territory protection measures, hazard prevention, risk elimination for children and more. 4. education that is sensitive to conflict as standards and strategies for its implementation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3204
ISSN: 2312-1548 (Print), 2312-8801 (Online)
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52_05_Трубавіна, Рибалко, Каплун_069-086.pdf980.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.