Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3191
Title: Посібник з граматики німецької мови (другої іноземної) для самостійної роботи аспірантів
Other Titles: Пособие по грамматике немецкого языка (второго иностранного) для самостоятельной работы аспирантов
Grammar of the German language (second foreign) for independent work of graduate students
Authors: Скачкова, В. В.
Кутова, Н. Ю.
Skachkova, V.
Kutova, N.
Keywords: німецька мова
граматика німецької мови
здобувачі наукового ступеня доктора філософії
самостійна робота
немецкий язык
грамматика немецкого языка
соискатели ученой степени доктора философии
самостоятельная работа
German
German grammar
applicants for a Ph.D.
independent work
Issue Date: 2016
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Скачкова В. В. Посібник з граматики німецької мови (другої іноземної) для самостійної роботи аспірантів / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2016. - 175 с.
Abstract: Посібник має на меті допомогти у вивченні практичного курсу німецької мови як другої іноземної, отриманні чітких уявленнь про систему сучасної німецької мови і функціонування кожного із компонентів цієї системи у мовленні. Підсумком успішного засвоєння практичного курсу німецької мови мають стати наукові знання аспірантів про лексичні, фонетичні і граматичні мовні засоби і їх функціонування у всіх видах мовленнєвої діяльності; типові мовленнєві форми тексту в монологічному мовленні (опис, повідомлення, розповідь, роздуми) і функціональні різновиди у діалогічному мовленні (діалог-розпитування, діалог – обмін думками, діалог-обговорення тощо); формули мовленнєвого етикету і норми вербальної і невербальної поведінки у різних сферах і ситуаціях спілкування; особливості побудови і організації усіх типів і форматів письмових текстів, передбачених програмою. Пособие имеет целью помочь в изучении практического курса немецкого языка как второго иностранного, получении четкого представления о системе современного немецкого языка и функционирования каждого из компонентов этой системы в речи. Итогом успешного усвоения практического курса немецкого языка должны стать научные знания аспирантов о лексических, фонетических и грамматических языковых средствах и их функционировании во всех видах речевой деятельности; типичные речевые формы текста в монологической речи (описание, сообщение, рассказ, размышления) и функциональные разновидности в диалогической речи (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, диалог-обсуждение и т.д.); формулы речевого этикета и нормы вербального и невербального поведения в различных сферах и ситуациях общения; особенности построения и организации всех типов и форматов письменных текстов, предусмотренных программой.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3191
Appears in Collections:Кафедра німецької філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скачкова, В. В. Кутова, Н. Ю. Граматика німецької мови.docx410.98 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.