Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3052
Title: Огляд програми «Педагогіка успіху»
Other Titles: Обзор программы «Педагогика успеха»
Review of the program of «Pedagogy of success»
Authors: Ворожбіт-Горбатюк, В. В.
Ворожбит-Горбатюк, В. В.
Vorozhbit-Horbatiuk, V. V.
Keywords: семінар
педагогіка успіху
освіта
семинар
педагогика успеха
образование
seminar
pedagogy of success
education
Issue Date: 2019
Publisher: ГО «Інститут інноваційної освіти»
Citation: Ворожбіт-Горбатюк В. В. Огляд програми «Педагогіка успіху» / В. В. Ворожбіт-Горбатюк // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 лют. 2019 р. / ГО «Інститут інноваційної освіти» ; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ІІО, 2019. – С. 8–10.
Abstract: Мету та завдання фахового семінару «Педагогіка успіху» визначено таким чином. Мета: формування в здобувачів наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 011 – Науки про освіту) системи знань про історію і практику педагогіки успіху, “механізм успішності” і створення педагогічних умов для формування спрямованості особистості на успіх; набутті умінь і навичок аналізу систем виховання в історичній проекції з позицій педагогіки успіху, виокремлення педагогічно цінних для сучасної вищої школи України ідей та досвіду формування позитивної спрямованості особистості на успіх. Цель и задачи профессионального семинара «Педагогика успеха» определено следующим образом. Цель: формирование у соискателей ученой степени доктора философии (специальность 011 - Науки об образовании) системы знаний об истории и практике педагогики успеха, "механизм успешности" и создание педагогических условий для формирования направленности личности на успех; приобретении умений и навыков анализа систем воспитания в исторической проекции с позиций педагогики успеха, выделение педагогически ценных для современной высшей школы Украины идей и опыта формирования позитивной направленности личности на успех. The purpose and tasks of the professional seminar "Pedagogy of success" are defined as follows. Objective: Formation of a system of knowledge about the history and practice of pedagogy of success, "mechanism of success" and creation of pedagogical conditions for formation of orientation of the personality on success; acquisition of skills and skills of analysis of systems of education in historical projection from the standpoint of pedagogy of success, allocation of pedagogical ideas valuable for the modern higher school of Ukraine and experience of formation of a positive orientation of personality on success.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3052
Appears in Collections:Кафедра педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.