Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3030
Title: Дидактична система розвитку творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу
Other Titles: Дидактическая система развития творческих способностей учащихся начальной школы в процессе изучения предметов естественно-математического цикла
The didactic system for the development of creative abilities of elementary school students in the process of studying subjects of the natural mathematical cycle
Authors: Доценко, С. О.
Доценко, С. А.
Dotsenko, S. A.
Keywords: дидактична система
творчі здібності
креативність
учні
початкова школа
природничо-математичні предмети
творча діяльність
учителі
батьки
розвиток
STEM-освіта
еврика
дидактическая система
творческие способности
креативность
ученики
начальная школа
естественно-математические предметы
творческая деятельность
учителя
родители
развитие
STEM-образование
эврика
didactic system
creative abilities
creativity
students
elementary school
mathematics and science subjects
creative activity
teachers
parents
development
STEM-education
eureka
Issue Date: 30-Apr-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Доценко С. О. Дидактична система розвитку творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.09 – теорія навчання / С. О. Доценко ; МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 40 с.
Abstract: Дисертація присвячена проблемі розвитку творчих здібностей учнів початкової школи в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. У дисертації творчі здібності учнів початкових класів конкретизовано як індивідуально-психологічні особливості, що дають можливість бути успішним у процесі навчання й здійснення творчої діяльності суб’єктивного характеру, детермінуються генетичними чинниками, розвиваються завдяки середовищним впливам, з-поміж яких провідним чинником є навчання та мають складну структуру, яка включає компоненти, що підлягають розвитку: мотиваційний (пізнавальний інтерес до науково-творчої діяльності), когнітивний (інформаційна компетентність, що передбачає знання прийомів опрацювання навчальної інформації); операційний (здатність до виявлення наукової або винахідницької проблеми; здатність опрацьовувати наукову інформацію; здатність до креативності); рефлексивний (здатність до самооцінки та самоаналізу власної творчої діяльності). Визначено особливості розвитку творчих здібностей учнів початкової школи в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. Розкрито дидактичний потенціал природничо-математичної освіти як підґрунтя для ефективної організації творчої діяльності учнів початкової ланки. Схарактеризовано критерії, показники й рівні розвитку творчих здібностей учнів початкових класів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. Розроблено та теоретично обґрунтовано дидактичну систему розвитку творчих здібностей учнів початкової школи в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. Експериментально доведено її ефективність. Розроблено науково-методичне забезпечення процесу розвитку креативності учнів початкової школи в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.Диссертация посвящена проблеме развития творческих способностей учащихся начальной школы в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. В диссертации творческие способностей учащихся начальных классов конкретизированы как индивидуально-психологические особенности, которые позволяют быть успешным в процессе обучения и осуществления творческой деятельности субъективного характера, детерминированы генетическими факторами, развиваются благодаря средовым воздействиям, среди которых ведущим фактором является обучение и имеют сложную структуру: мотивационный (познавательный интерес к научно-творческой деятельности), когнитивный (информационная компетентность, что предполагает знание приемов обработки информации); операционный (способность к выявлению научной или изобретательской проблемы, способность к обработке научной информации, способность к креативности); рефлексивный (способность к самооценке и самоанализу собственной творческой деятельности) компоненты. Определены особенности развития творческих способностей учащихся начальной школы в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. Раскрыто дидактический потенциал естественно-математического образования как основы для эффективной организации творческой деятельности учащихся начальных классов. Охарактеризовано критерии, показатели и уровни развития творческих способностей учащихся начальных классов в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. Разработана и теоретически обоснована дидактическая система развития творческих способностей учащихся начальной школы в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. Экспериментально доказана ее эффективность. Подготовлено учебно-методическое обеспечение процесса развития творческих способностей учащихся начальной школы в процессе изучения предметов естественно-математического цикла.The dissertation is devoted to the problem of developing the creative abilities of elementary school students in the process of studying subjects of the natural mathematical cycle. In the dissertation, the creative abilities of primary school students are specified as individual psychological characteristics that allow success in the learning process and the implementation of creative activities of a subjective nature, are determined by genetic factors, and are developed due to environmental influences, among which the leading factor is learning and have a complex structure: motivational ( cognitive interest in scientific and creative activity), cognitive (information competence, which dpolagaet knowledge of information processing techniques); operational (the ability to identify scientific or inventive problems, the ability to process scientific information, the ability to be creative); reflective (ability to self-esteem and introspection of one’s own creative activity) components. The features of the development of creative abilities of elementary school students in the process of studying subjects of the natural mathematical cycle are determined. The didactic potential of natural-mathematical education is revealed as the basis for the effective organization of the creative activity of primary school students. The criteria, indicators and levels of development of creative abilities of primary school students in the process of studying subjects of the natural-mathematical cycle are characterized. A didactic system for the development of creative abilities of elementary school students in the process of studying subjects of the natural mathematical cycle is developed and theoretically substantiated. Its effectiveness has been experimentally proven. Prepared educational and methodological support for the development of creative abilities of elementary school students in the process of studying subjects of the natural mathematical cycle.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3030
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій
АвторефератиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.