Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/289
Title: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ : ОКРЕСЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ : ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
Authors: Соляр, В. В.
Soliar, V. V.
Keywords: концепція стійкого розвитку
критерії оптимізації
системи підприємства
процеси підприємства
фінансово-господарська діяльність
концепция устойчивого развития
критерии оптимизации
системы предприятия
процессы предприятия
финансово-хозяйственная деятельность
concept of sustainable development
optimization criteria
enterprise systems
the processes of the enterprise
financial and economic activities
Issue Date: 24-Jun-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Андреев К. В.
Citation: Соляр В. В. Оптимізація діяльності підприємства на основі упровадження концепції сталого розвитку : окреслення пріоритетів / В. В. Соляр // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Економіка. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 16. – С. 86–96.
Abstract: Розглядаючи сучасну концепцію стійкого зростання, яка передбачає сукупність і баланс соціальної, економічної та інституціональної складових розвитку економіки, як провідну, автор пропонує її до використання у якості вихідної при розробці комплексної моделі оптимального розвитку підприємства. На основі глобального огляду сучасних теоретико-методологічних підходів синтезується алгоритм здійснення оптимізаційних процедур на підприємстві, що розглядається як сукупність взаємопов’язаних процесів та систем. Вказано конкретні напрями подальших досліджень з даної проблематики, що потребують розробки з метою поглиблення теоретичного змісту і практичного значення їхніх результатів. Рассматривая современную концепцию устойчивого развития, которая предусматривает совокупность и баланс социальной, экономической и институциональной составляющих развития экономики, как ведущую, автор предлагает ее использовать в качестве исходной для разработки комплексной модели оптимального развития предприятии. На основе глобального изучения современных теоретико-методологических подходов синтезируется алгоритм осуществления оптимизационных процедур на предприятии. Последнее рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов и систем. Определены конкретные направления дальнейших исследований по данной проблеме с целью углубления теоретического содержания и практического значения их результатов. The modern concept of sustainable development involves the totality and the balance of social, economic and institutional components of economic development. The author proposes to use concept as a starting point to develop an integrated model of optimal development of the enterprise. The algorithm of the optimization procedure is based on the basis of a global study of modern theoretical and methodological approaches. The company is considered as a set of interrelated processes and systems. Shown directions for further research that will deepen their theoretical content and practical value of the results.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/289
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соляр В. В..pdf141.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.