Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2477
Title: ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Other Titles: ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
PRINCIPLES OF ADULT EDUCATION IN THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL THOUGHT OF THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Authors: Боярська-Хоменко, А. В.
Боярская-Хоменко, А. В.
Boiarska-Khomenko, A. V.
Keywords: принципи навчання
освіта дорослих
андрагогіка
безперервне навчання
дорослий учень
принципы обучения
образование взрослых
андрагогика
непрерывное обучение
взрослый ученик
principles of education
adult learning
andragogy
continuous education
adult learner
Issue Date: 2019
Publisher: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» (ПНДІЕІ)
Citation: Боярська-Хоменко А. В. Принципи навчання дорослих в науково-педагогічній думці країн Центральної та Східної Європи / А. В. Боярська-Хоменко // Інноваційна педагогіка : наук. журн. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – Вип. 14, т. 2. – С. 147–150.
Abstract: У статті окреслено розуміння поняття дорослої людини з точки зору андрагогічної науки та дидактики країн Центральної та Східної Європи, визначено особливості дорослого віку. Зокрема поняття дорослості включає в себе низку ознак, наприклад, нормальний соматичний та психічний розвиток, сформований інтелект, сформована особистість, соціально вагомий статус тощо. Разом з тим у суспільстві дорослість виражається офіційним визнанням у формі надання виборчого права, кримінальної відповідальності особи, отримання водійських посвідчень та документів, що засвідчують особу тощо. Доведено, що ці особливості дорослих людей впливають на організацію їх освіти та навчання. Зважаючи на це андрагогічна наука, спираючись на загальнопедагогічну теорію навчання, освіти та виховання, виробляє свою специфічну систему навчання. Зокрема, андрагогічна наука виробила принципи навчання дорослих, які окреслено у статті. Застосування і дотримання принципів освіти дорослих на практиці створюють об'єктивну основу для виявлення і досягнення якості та ефективності навчання. Так, дотримання принципу взаємозв'язку між трудовим і професійним навчанням дозволяє точно орієнтувати і вивчати зміст навчання, грамотно розробляти навчальні плани і програми, які матимуть значну практичну цінність. Принцип «гнучкості» полягає у забезпеченні найбільш повної адаптивності змісту, форм та методів навчання до освітніх потреб дорослих. Принцип цілісності освіти передбачає єдність компетентності, готовності, зацікавленості і практичної застосовності робочої сили в певній галузі суспільного виробництва. Принцип безперервності освіти передбачає послідовний перехід від дошкільного навчання до шкільного, потім до професійного та післядипломного, а також забезпечує розвиток організованої самоосвіти. Окреслені принципи є своєрідним підґрунтям для організації, проведення та управління освітнім процесом у галузі навчання дорослих, складають основу для розробки комплексного професійного андрагогічного підходу до організації та здійснення навчання дорослих людей, що об'єктивно необхідно для визначення якості та ефективності професійних й андрагогічних позицій. В статье обозначено понимание понятия взрослого человека с точки зрения андрагогический науки и дидактики стран Центральной и Восточной Европы, определены особенности взрослого возраста. В частности понятие взрослости включает в себя ряд признаков, например, нормальное соматическое и психическое развитие, сформированный интеллект, сформированная личность, социально весомый статус и тому подобное. Вместе с тем в обществе взрослость выражается официальным признанием в форме предоставления избирательного права, уголовной ответственности лица, получение водительских удостоверений и документов, удостоверяющих личность и тому подобное. Доказано, что эти особенности взрослых людей влияют на организацию их образования и обучения. Несмотря на это андрагогическая наука, опираясь на общепедагогическую теорию обучения, образования и воспитания, производит свою специфическую систему обучения. В частности, андрагогическая наука выработала принципы обучения взрослых, которые обозначены в статье. Применение и соблюдение принципов образования взрослых на практике создают объективную основу для выявления и достижения качества и эффективности обучения. Так, соблюдение принципа взаимосвязи между трудовым и профессиональным обучением позволяет точно ориентировать и изучать содержание обучения, грамотно разрабатывать учебные планы и программы, которые будут иметь значительную практическую ценность. Принцип «гибкости» состоит в обеспечении наиболее полной адаптивности содержания, форм и методов обучения в образовательных потребностях взрослых. Принцип целостности образования предполагает единство компетентности, готовности, заинтересованности и практической применимости рабочей силы определенной отрасли общественного производства. Принцип непрерывности образования предполагает последовательный переход от дошкольного обучения к школьному, затем к профессиональному и последипломному, а также обеспечивает развитие организованного самообразования. Указанные принципы являются своеобразным фундаментом для организации, проведения и управления образовательным процессом в области обучения взрослых, составляют основу для разработки комплексного профессионального андрагогического подхода к организации и осуществлению обучения взрослых людей, что объективно необходимо для определения качества и эффективности профессиональных и андрагогических позиций. In the article, the concept of an adult was outlined in terms of andragogical science and didactics of the countries of Central and Eastern Europe. Adult age features have been determined. The concept of adult includes a number of features, for example, normal somatic and mental development, formed intellect, formed personality, socially significant status, etc. In a society, adult life is expressed by official recognition in the form of granting the right to vote, criminal liability of a person, obtaining driver's certificates and documents certifying a person, etc. These peculiarities of adults influence the organization of their education and training. Andragogic science is based on the general pedagogical theory of education in education. Andragogy science produces its own specific learning system. In particular, andragogy science has developed the principles of adult education. These principles are outlined in the article. Applying and adhering to the principles of adult education in practice creates an objective basis for the identification and achievement of the quality and effectiveness of learning. Compliance with the principle of the relationship between work and professional training allows you to accurately orient and study the content of training, competently develop curricula and programs that will be of considerable practical value. The principle of "flexibility" is to ensure the most complete adaptability of content, forms and teaching methods to the educational needs of adults. The principle of the integrity of education involves the unity of competence, readiness, interest and practical applicability of the workforce in a certain field of social production. The principle of the continuity of education involves a consistent transition from pre-school to school, then to vocational and post-graduate. The principle of the continuity of education also ensures the development of organized self-education. The outline principles are a peculiar basis for organizing, conducting and managing the educational process in adult learning. The principles form the basis for the development of a comprehensive professional andragogical approach to the organization and training of adults. This approach is necessary to determine the quality and effectiveness of professional and andrographic positions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2477
ISSN: 2663-6085
Appears in Collections:Кафедра педагогіки



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.