Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2433
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСоловйова, Ю. О.-
dc.contributor.authorСоловьёва, Ю. А.-
dc.contributor.authorSolovieva, Yu. O.-
dc.date.accessioned2019-07-16T12:07:25Z-
dc.date.available2019-07-16T12:07:25Z-
dc.date.issued2015-05-22-
dc.identifier.citationСоловйова Ю. О. Козацький ідеал як засіб формування національної свідомості (на матеріалі історичних пісень та балад) / Ю. О. Cоловйова // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22-23 трав. 2015 р. / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 211–215.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2433-
dc.description.abstractУ статті розглянуто питання підготовки національних педагогічних кадрів на засадах духовного розвитку особистості Майбутнього вихователя з опорою на національні культурно-духовні цінності. Важливою умовою вирішення проблеми виховання майбутнього громпдянина вважається формування у дітей національних та історико-культурних цінностей. На матеріалі використання в процесі виховання народних казок, пісень, орієнтації на героїчний ідеал козака у формуванні характеру та самосвідомості забезпечується формування у майбутнього вихователя духовності та справжньої моральності. Автор показує, що духовний розвиток особистості майбутнього фахівця ґрунтуються на засадах високих моральних характеристик, особливостей народної ментальності, що сприяє формуванню у майбутніх фахівців національних культурно-духовних цінностей . В статье рассматриваются вопросы подготовки национальных педагогических кадров с опорой на национальные культурно-духовные ценности. Важным условием решения проблемы воспитания будущего гражданина считается формирование у детей национальных и историко-культурных ценностей. На материале использования в процессе воспитания народных сказок, песен, ориентирования на героический идеал казака в формировании характера и самосознания обеспечивается формирование у будущего воспитателя духовности и настоящей моральности. Автор показывает, что духовное развитие личности будущего специалиста базируется на принципах высоких моральных характеристик, особенностей народной ментальности, что способствует формированию у будущих специалистов национальных культурно-духовных ценностей.The article talks about the problem of training national pedagogical staff on the basis of the spiritual development of a future teacher’s based on the national cultural-spiritual values. As an important condition of the training of national and historical-cultural of national pedagogical staff, particularly teachers of kindergartens, is considered the formation of children’s national values, using in the process of teaching reading of folk tales, songs. Orientation on the ideal of Cossack. It is noted that the successful implementation of the strategic directions of preschool education and upbringing is provided by the high level of a future teacher’s spirituality. The author proves that the spiritual development of a future specialist’s personality and his acquisition of professionalism are based on the principles of the value orientation of the professional pedagogical training aimed at the formation of future specialists’ national culturalspiritual values with the use of ideas and means of national pedagogics.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВид-во "Точка"uk_UA.UTF-8
dc.subjectкозацький ідеалuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна самосвідомістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectформування характеруuk_UA.UTF-8
dc.subjectнароднопісенна традиціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectморальні характеристикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectментальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectказацкий идеалuk_UA.UTF-8
dc.subjectнациональное самосознаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectформирование характераuk_UA.UTF-8
dc.subjectнародно-песенная традицияuk_UA.UTF-8
dc.subjectморальные характеристикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectментальностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectCossack idealuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational consciousnessuk_UA.UTF-8
dc.subjectforming of the characteruk_UA.UTF-8
dc.subjectfolk-songuk_UA.UTF-8
dc.subjectmoral characterizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmentalityuk_UA.UTF-8
dc.titleКОЗАЦЬКИЙ ІДЕАЛ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНИХ ПІСЕНЬ ТА БАЛАД)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКАЗАЦКИЙ ИДЕАЛ КАК СРЕДСТВО фОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН И БАЛЛАД)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCASATIAN IDEAL AS A MEANS OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS FORMATION (BASED ON HISTORICAL SONGS AND BALLAD)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловйова С.О.pdf138.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.