Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/226
Title: СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Authors: Гейман, О. А.
Козирєва, О. В.
Красноносова, О. М.
Keywords: регіон
регіональний розвиток
продуктивні сили регіону
теорія просторового розвитку
регион
региональное развитие
производительные силы региона
теория пространственного развития
region
regional development
productive forces in the region
theory of spatial development
Issue Date: 2016
Publisher: ІНЖЕК
Citation: Гейман О. А. Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил / О. А. Гейман, О. В. Козирєва, О. М. Красноносова // Бізнес Інформ. – 2016. – №1.– С. 35-42.
Abstract: Метою роботи є теоретичне узагальнення світового досвіду щодо розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил як основи регіональної економіки. Розглядаючи еволюцію наукових поглядів щодо просторового розвитку територій з огляду на особливості розміщення виробництва, можна виділити та ідентифікувати кілька парадигм, які замінювали одна одну, але всі вони так чи інакше пов'язані з розміщенням продуктивних сил. Кожна з цих парадигм окремо і всі разом служать прикладом єдиного історичного процесу, що відбувається в надрах продуктивних сил. Характерною рисою методології, що ґрунтується на просторово-часовій парадигмі, є врахування чинників часу і простору, які, по суті, набувають якості економічних категорій. Щодо використання теоретичних доробок у практиці регіонального розвитку, слід наголосити, що в програмах, стратегіях та інших нормативних документах необхідно враховувати наявність зв'язку між прогресивними і негативними тенденціями та циклічним характером розвитку економіки, у тому числі і світової, визначати чинники, які прискорюють або гальмують проходження кожного еволюційного витка, та дотримувати відповідність продуктивних сил регіону технологічному укладу виробництва. Целью работы является теоретическое обобщение мирового опыта развития теории пространственного размещения производительных сил как основы региональной экономики. Рассматривая эволюцию научных взглядов на пространственное развитие территорий с учетом особенностей размещения производства, можно выделить и идентифицировать несколько парадигм, которые заменяли друг друга, но все они связаны с размещением производительных сил. Каждая из парадигм и все вместе служат примером единого исторического процесса, связанного с производительными силами. Характерным для методологии, основанной на пространственно-временной парадигме, является учет факторов времени и пространства, которые, по сути, приобретают качества экономических категорий. Говоря об использовании теоретических разработок в практике регионального развития, следует отметить, что в программах, стратегиях и других нормативных документах необходимо учитывать наличие связи между прогрессивными и негативными тенденциями и циклическим характером развития экономики, в том числе и мировой, определять факторы, которые ускоряют или тормозят прохождение каждого эволюционного витка, и соблюдать соответствие производительных сил региона технологическому укладу производства. The publication is aimed at theoretical generalization of the global experience of development of the theory of spatial distribution of productive forces as the basis of regional economy. Considering the evolution of scientific views on the spatial development of territories, taking account of the particularities of the distribution of production, one can allocate and identify several paradigms, which replaced each other, but preserved their connection with the placement of productive forces. Each one of these paradigms or all of them as a whole provide an example of a single historical process associated with the productive forces. Characteristic of a methodology based on the spatio-temporal paradigm is consideration of both time and space factors, which, in substance, take on the qualities of economic categories. Speaking of the use of theoretical developments in the practice of regional development, it should be specified that programs, strategies and other regulations must take into account the linkage between the progressive and the negative trends as well as cyclical nature of economic development, including the global economy, identify the factors that accelerate or retard the passage of every evolutionary spiral, and observe consistency of the productive forces of region with the technological patterns of production.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/226
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья ГЕЙМАН 2016.pdf410.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.