Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2180
Title: Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2016 році
Other Titles: Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в ХНПУ имени Г. С. Сковороды в 2016 году
Doctoral and master's theses, defended at the KhNPU University named after G. S. Skovoroda in 2016
Authors: -
Keywords: бібліографічний покажчик
докторські дисертації
кандидатські дисертації
библиографический указатель
докторские диссертации
кандидатские диссертации
bibliographic index
doctoral dissertations
candidate's theses
Issue Date: 2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Citation: Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2016 році : наук.-допом. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. бібліотека ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2017. – 20 с.
Abstract: Наукова діяльність є невід’ємною складовою освіти в університетах і починається з наукових досліджень науково-педагогічних працівників. Наукові дослідження здійснюються в межах науково-дослідницької діяльності. Під цим поняттям розуміють цілеспрямоване пізнання, основними формами якого є кандидатські або докторські дисертації. Тому головне призначення цього покажчика – полегщити пошук та допомогти викладачам вищих навчальних закладів ознайомитися з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які надійшли до фонду бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2016 році. Научная деятельность является неотъемлемой составляющей образования в университетах и начинается с научных исследований научно-педагогических работников. Научные исследования осуществляются в рамках научно-исследовательской деятельности. Под этим понятием понимают целенаправленное познание, основными формами которого являются кандидатские или докторские диссертации. Поэтому главное назначение этого указателя - облегчить поиск и помочь преподавателям высших учебных заведений ознакомиться с кандидатскими и докторскими диссертациями, поступившими в фонд библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды в 2016 году. Scientific activity is an integral part of education in universities and begins with the research of scientific and pedagogical workers. Scientific research is carried out in the framework of research activities. This concept is understood as purposeful knowledge, the main forms of which are candidate or doctoral dissertations. Therefore, the main purpose of this index is to facilitate the search and help university professors to familiarize themselves with the candidate and doctoral dissertations received by the foundation of the KhNPU University named after G. S. Skovoroda in 2016.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2180
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Докторські та кандидатські дисертації ХНПУ, 2016 р .pdf311.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.