Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1982
Title: Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін
Other Titles: Подготовка будущих учителей к инновационной образовательной деятельности в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин
Preparing future teachers for innovative educational activities in the teaching of psychological and pedagogical disciplines
Authors: Рибалко, Л. С.
Рыбалко, Л. С.
Rybalko, L. S.
Keywords: педагогіка
психолого-педагогічні дисципліни
інноваційно-освітня діяльність
підготовка майбутніх учителів
педагогічна акмеологія
інформаційно-комунікаційні технології
вищий педагогічний навчальний заклад
педагогика
психолого-педагогические дисциплины
инновационно-образовательная деятельность
подготовка будущих учителей
педагогическая акмеология
информационно-коммуникационные технологии
высшее педагогическое учебное заведение
pedagogy
psychological and pedagogical disciplines
innovative educational activities
training future teachers
pedagogical acmeology
information and communication technology
higher pedagogical educational institution
Issue Date: 4-Apr-2017
Publisher: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка (КОГПА)
Citation: Рибалко Л. С. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін / Л. С. Рибалко // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка / Кременецька обл. гуманіт.-пед. акад. імені Т. Шевченка ; [за заг. ред. А. М. Ломаковича, В. Є. Бенери]. – Кременець : КОГПА, 2017. – Вип. 7. – C. 136–144.
Abstract: У статті доведено необхідність підготовки майбутніх учителів до сприйняття і розроблення інноваційних методів, прийомів, форм навчання і виховання школярів. Теоретично обґрунтовано сутність поняття «готовність майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності». Розкрито роль і місце психолого-педагогічних дисциплін у процесі формування креативного мислення студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Зазначено, що специфіка викладання психолого-педагогічних дисциплін є сприятливою для розкриття інноваційного потенціалу майбутніх учителів. Доведено, що зміст психолого-педагогічних дисциплін вимагає оновлення акмеологічними ідеями та положеннями про розвиток особистості, шляхи розкриття її особистісно-професійного потенціалу в педагогічному процесі. Наведено приклад інноваційного підходу до підготовки майбутніх учителів як оволодіння ними інформаційно-комунікаційними технологіями на спеціальних заняттях, використання таких технологій при вивченні психолого-педагогічних дисциплін. В статье доказана необходимость подготовки будущих учителей к восприятию и разработке инновационных методов, приемов, форм обучения и воспитания школьников. Теоретически обоснована сущность понятия «готовность будущих учителей к инновационной образовательной деятельности». Раскрыта роль и место психолого-педагогических дисциплин в процессе формирования креативного мышления студентов высших педагогических учебных заведений. Отмечено, что специфика преподавания психолого-педагогических дисциплин является благоприятной для раскрытия инновационного потенциала будущих учителей. Доказано, что содержание психолого-педагогических дисциплин требует обновления акмеологическими идеями и положениями о развитии личности, пути раскрытия ее личностно-профессионального потенциала в педагогическом процессе. Приведен пример инновационного подхода к подготовке будущих учителей как овладение ими информационно-коммуникационными технологиями на специальных занятиях, использование таких технологий при изучении психолого-педагогических дисциплин. The article proves the necessity of training thefuture teachers to the perception and development of innovative methods, receptions, forms of training and education. It is theoretically justified the essence of the concept “readiness of the future teachers for innovative educational activities." The author reveals the role and place of psychological and pedagogical disciplines in the process of formation of creative thinking of students of higher educational institutions. It is noted that the specifics of teaching psychological and pedagogical disciplines is favorable for the disclosure of the innovative potential of the future teachers. It is proved that the contents of psychological and pedagogical disciplines requires updating akmeology ideas and propositions about the development of the individual, disclosure of the personal and professional potential in the pedagogical process. There is an example of an innovative approach to the preparation of the future teachers as the mastery of information and communication technologies in special classes, the use of such technologies in the classroom for psychological and pedagogical disciplines.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1982
ISSN: 2410-2075
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рибалко Л. С. Підготовка майбутніх учителів .pdf579.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.