Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1958
Title: Проблема формування виконавських умінь у диригентсько-хоровій підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва
Other Titles: Проблема формирования исполнительских умений в дирижерско-хоровой подготовке будущих учителей музыкального искусства
The problem of the formation of performing skills in conducting and choral training of future teachers of musical art
Authors: Васильєва, О. В.
Васильева, О. В
Vasilyeva, О. V.
Keywords: вчитель музичного мистецтва
виконавські уміння
хормейстерська робота
учитель музыкального искусства
исполнительские умения
хормейстерская работа
teacher of musical art
performing skills
chorister's work
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Васильєва О. В. Проблема формування виконавських умінь у диригентсько-хоровій підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 197–200.
Abstract: В статті аналізуються проблеми формування виконавських умінь майбутніх вчителів музичного мистецтва у процесі їх виконавської диригентсько-хорової підготовки Розглянуто сутність наступних умінь: діагностувати хоровий спів; інтонувати хорову партитуру внутрішнім слухом; аранжувати хорові твори. В статье анализируются проблемы формирования исполнительских умений будущих учителей музыкального искусства в процессе их исполнительской дирижерско-хоровой подготовки Рассмотрены сущность следующих умений: диагностировать хоровое пение; интонировать хоровую партитуру внутренним слухом; аранжировать хоровые произведения. The article analyzes the problems of forming the performing skills of future teachers of musical art in the process of their performing conductor-choral training. The essence of the following abilities is considered: to diagnose choral singing; Intonate choral score with internal hearing; arrange choral works.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1958
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.