Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1939
Title: Педагогічні технології в підготовці вчителів
Other Titles: Педагогические технологии в подготовке учителей
Pedagogical technologies in teacher training
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Іонова, О. М.
Євдокимов, В. І.
Лозова, В. І.
Попова, О. В.
Прокопенко, А. І.
Троцко, А. В.
Юр’єва, К. А.
Якушко, Н. М.
Прокопенко, И. Ф.
Ионова, Е. Н.
Евдокимов, В. И.
Лозовая, В. И.
Попова, Е. В.
Прокопенко, А. И.
Троцко, А. В.
Юрьева, Е. А.
Якушко, Н. М.
Prokopenko, I. F.
Ionova, O. M.
Yevdokymov, V. I.
Lozova, V. I.
Popova, O. V.
Prokopenko, A. I.
Trotsko, A. V.
Yuryeva, K. A.
Yakushko, N. M.
Keywords: педагогіка
педагогічні технології
професійна підготовка
майбутні учителі
педагогика
педагогические технологии
профессиональная подготовка
будущие учителя
pedagogy
educational technology
professional training
future teachers
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Мітра»
Citation: Педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, О. М. Іонова, В. І. Євдокимов [та ін.] ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Харків : ХНПУ, 2018. – 457 с.
Abstract: Книга, яка пропонується Вашій увазі, є навчальним посібником, основною метою якого є допомога вчителям у використанні педагогічних технологій, наближенні навчального процесу до потреб сьогодення. Ця книга присвячена вчителю. В ній аналізуються педагогічні технології, які дозволяють підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх учителів а також подаються відомості про авторські школи викладачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Книга, которая предлагается Вашему вниманию, является учебным пособием, основной целью которого является помощь учителям в использовании педагогических технологий, приближении учебного процесса к потребностям сегодняшнего дня. Эта книга посвящена учителю. В ней анализируются педагогические технологии, которые позволяют повысить эффективность профессиональной подготовки будущих учителей а также приводятся сведения об авторских школах преподавателей ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The book, which is offered to your attention, is a textbook, the main purpose of which is to help teachers in the use of pedagogical technologies, bringing the learning process to the needs of today. This book is dedicated to the teacher. Pedagogical technologies are analyzed in it, which make it possible to increase the effectiveness of professional training of future teachers, and also provides information about the author’s schools of teachers of the KhNPU named after GS Skovoroda.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1939
ISBN: 978-966-2741-65-0
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій
Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Педагогічні технології .pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.