Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1932
Title: A Manual of English Stylistics
Other Titles: Керівництво зі стилістики англійської мови
Руководство по стилистике английского языка
Authors: Красовицька, Л. Є.
Борисов, В. А.
Красовицкая, Л. Е.
Борисов, В. А.
Borisov, V. A.
Krasovytskaya, L. E.
Keywords: англійська мова
стилістика
навички стилістичного аналізу
английский язык
стилистика
навыки стилистического анализа
English
stylistics
stylistic analysis skills
Issue Date: 31-Oct-2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Красовицька Л. Є. A Manual of English Stylistics : навч. посіб. зі стилістики англ. мови для студ. укр. мовно-літ. ф-ту імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка / Л. Є. Красовицька, В. А. Борисов ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 117 с.
Abstract: Матеріали посібника призначені для студентів, які вивчають англійську мову як спеціальність. Посібник укладено відповідно до діючої програми зі стилістики англійської мови. Представлено глосарій основних термінів стилістики, плани лекцій та систему прикладів, які ілюструють теоретичні положення, що розкриваються в лекціях, завдання до семінарів і самостійної роботи, тест для самоконтролю. У посібнику запропоновано завдання творчого характеру, спрямовані на формування вмінь і навичок стилістичного аналізу. Материалы пособия предназначены для студентов, изучающих английский язык как специальность. Пособие составлено в соответствии с действующей программой по стилистике английского языка. Представлены глоссарий основных терминов стилистики, планы лекций и систему примеров, иллюстрирующих теоретические положения, которые раскрываются в лекциях, задания к семинарам и самостоятельной работе, тест для самоконтроля. В пособии предложены задания творческого характера, направленные на формирование умений и навыков стилистического анализа. The materials of the manual are intended for students studying English as a specialty. The manual is compiled in accordance with the current program on the style of the English language. A glossary of basic terms of stylistics, plans for lectures and a system of examples illustrating theoretical concepts that are disclosed in lectures, assignments for seminars and independent work, a test for self-control are presented. The manual proposed creative tasks aimed at the formation of skills and habits of stylistic analysis.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1932
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Красовицька Л. Є., Борисов В. А. A Manual of English Stylistics .pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.