Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-04-25Educational Studios : Theory and PracticeKaraman, O.; Yurkiv, Ya.; Davydova, Zh.; Ionova, O.; Trubavina, I.; Kabus, N.; Chernovol-Tkachenko, R.; Rogova, T.; Romanyshyna, L.; Romanyshyna, O.; Kalashnyk, L.; Naumenko, S.; Wu, Ya.; Luparenko, S.; Tverdokhlib, T.; Panasenko, E.; Sapozhnikov, S.; Pisotskaya, M.; Zhelanova, V.; Linnik, O.; Agarkova, N.; Zolotukhina, S.; Zelenska, L.; Kin, O.; Sobchenko, T.; Smolyanyuk, N.; Roman, N.; Zhukov, V.; Vasylieva, S.; Marmaza, O.; Tsapko, A.; Rybalko, L.; Jose da Costa, G.; Dovzhenko, T.; Nebytova, I.; Tverdokhlib, G.; Podcherniaieva, N.; Kurinnoi, Ia.; Zelenskyi, R.; Sliusarenko, O.; Zelenskyi, B.; Kabatska, O.; Gurina, V.; Gorbacheva, I.; Popova, O.; Kabanska, O.; Popov, V.; Tkachovа, N.; Tkachov, A.; Zahrebelnyi, O.; Naboka, O.; Sharapova, O.; Brigak, N.; Krischuk, B.; Deynychenko, G.; Deinychenko, V.; Deynichenko, T.; Havrilova, L.; Voronova, N.; Kirychenko, S.; Lebedieva, K.; Kalashnyk, N.; Levchenko, Y.; Rakhlis, V.; Chornovol-Tkachenko, R.; Martyniuk, A.; Trubavina, I.; Kaplun, S.; Kutsenko, T.; Lazariev, M.; Lazarieva, O.; Lazarieva, K.; Mainaiev, F.; Rybalko, L.; Bilous, T. L.
2019-02-26Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in UkraineAgarkova, N. O.; Anichkina, O. V.; Atroshchenko, T. A.; Berestok, O. V.; Bezushko, S. V.; Bilotserkovets, M. A.; Bilous, T. L.; Bilyk, N. I.; Boiarska-Khomenko, A. V.; Boychuk, Yu. D.; Byhar, H. P.; Dorozhko, I. I.; Dovhopolova, H. G.; Dovzhenko, T. O.; Dyomina, V. V.; Dzhus, O. V.; Fentsуk, O. M.; Figol, N. A.; Grineva, V. M.; Gurina, V. O.; Ivanov, D. S.; Kabanska, O. S.; Kazachiner, O. S.; Klimakova, S. M.; Kobzhev, O. M.; Korobeynik, V. A.; Kozhushko, S. P.; Kozobrodova, D. M.; Kryvtsova, N. V.; Kurinna, S. M.; Kuzmina, О. V.; Lazarev, M. E.; Lazareva, K. S.; Lazareva, O. M.; Lebedieva, K. O.; Luparenko, S. Ye.; Marakushin, A. I.; Nalyvaiko, N. A.; Nalyvaiko, O. O.; Nebytova, I. A.; Nefedchenko, O.; Oliinyk, N. Ia.; Pisotskaya, M. E.; Pochynkova, M. M.; Podcherniaieva, N. D.; Popova, O. V.; Portian, M. O.; Pryshlyak, O. Yu.; Rybalko, L. S.; Seliverstova, A. S.; Shmonina, T. A.; Shtefan, L. А.; Shcheblykina, T. A.; Soter, M. V.; Sultanova, N. V.; Tanko, T. P.; Tkachov, S. I.; Tkachova, N. O.; Trubavina, I. M.; Tsybulko, L. H.; Turishcheva, L. V.; Vasylieva, S. O.; Vasylieva, M. P.; Verchenko, L. S.; Volkova, N. P.; Xie, F.; Yershova-Babenko, I. V.; Zhang, C.; Zhernovnykova, O. A.; Zhukov, V. P.; Zolotukhina, S. T.; Агаркова, Н. О.; Анічкіна, О. В.; Атрощенко, Т. А.; Бересток, О. В.; Безушко, С. В.; Білоцерковець, М. А.; Білоус, Т. Л.; Білик, Н. І.; Боярська-Хоменко, А. В.; Бойчук, Ю. Д.; Бигар, Г. П.; Дорожко, І. І.; Довгополова, Г. Г.; Довженко, Т. О.; Дьоміна, В. В.; Джус, О. В.; Фенцук, О. М.; Фіголь, Н. А.; Гриньова, В. М.; ГурІна, В. О.; Іванов, Д. С.; Кабанська, О. С.; Казачінер, О. С.; Клімакова, С. М.; Кобжев, О. М.; Коробейнік, В. А.; Кожушко, С. П.; Козобродова, Д. М.; Крівцова, Н. В.; Курінна, С. М.; Кузьміна, О. В.; Лазарєв, М. Є.; Лазарєва, К. С.; Лазарєва, О. М.; Лебедєва, К. О.; Лупаренко, С. Є.; Маракушин, А. І.; Наливайко, Н. А.; Наливайко, О. О.; Небитова, І. А.; Нефедченко, О.; Олійник, Н. Я.; Пісоцька, М. Е.; Починкова, М. М.; Подчерняєва, Н. Д.; Попова, О. В.; Портян, М. О.; Пришляк, О. Ю.; Рибалко, Л. С.; Селіверстова, А. С.; Шмоніна, Т. А.; Штефан, Л. А.; Щебликіна, Т. А.; Сотер, М. В.; Султанова, Н. В.; Танько, Т. П.; Ткачов, С. І.; Ткачова, Н. О.; Трубавіна, І. М.; Цибулько, Л. Г.; Турищева, Л. В.; Васильєва, С. О.; Васильєва, М. П.; Верченко, Л. С.; Волкова, Н. П.; Се, Ф.; Єршова-Бабенко, І. В.; Чжан, С.; Жерновникова, О. А.; Жуков, В. П.; Золотухіна, С. Т.