Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1043
Title: АDULT LEARNING DEVELOPMENT IN РOLAND IN THE 20TH CENTURY
Other Titles: РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ У ХХ СТОЛІТТІ
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В ПОЛЬШЕ В ХХ ВЕКЕ
Authors: Boiarska-Khomenko, A. V.
Боярська-Хоменко, А. В.
Боярская-Хоменко, А. В.
Keywords: adult learning
lifelong education
the goal of adult learning
forms and methods of adult learning
adult learning institutions
освіта дорослих
безперервна освіта
мета навчання дорослих
форми та методи навчання дорослих
заклади освіти дорослих
образование взрослых
безпрерывное образование
цель обучения взрослых
формы и методы обучения взрослых
учереждения образования взрослых
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Khmelnitsky National University (KhNU)
Citation: Boiarska-Khomenko А. V. Аdult learning development in Рoland in the 20th century / А. V. Boiarska-Khomenko // Comparative Professional Pedagogy: Scientific Journal / Khmelnitsky National University ; [Chief. ed. N. M. Bidyuk]. - Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2017. - Vol. 7, Is. 4. - P. 76-81.
Abstract: The article presents a retrospective analysis of adult learning development in Poland in the 20th century. Based on the study and analysis of historical and pedagogical literature, normative documents of the official bodies of Polish government, the periodical press of the 20th century, several stages of adult learning development, in the particular historical period, have been determined: 1905–1913 years were defined by the legalization of educational institutions for adults, the search for new forms and methods of education, the involvement of a wide range of people; 1914–1945 was the stage of world wars that had led to the destruction of the adult learning system, which led to the decline of educational institutions; 1950–1960 years were characterized by the restoration of adult learning institutions, the adaptation to the new political system, a new approach to formulating the goals and objectives of adult learning; in the 70s and 80s of the 20th century, there was the cardinal rethinking of the goals and objectives of adult learning, educational institutions practiced new forms and methods of teaching, the idea of lifelongeducation was widespread in the society; the period of the end of the 20th century had initiated the integration of adult learning in Poland into the Common Educational Space, which contributed to the intensification of the theoretical substantiation and practical implementation of the international concepts of adult learning. Among the criteria for determining the stages, there were socio-political, socio-economic, organizational and pedagogical factors that led to the change of subjects, goals, objectives, content, principles, forms, methods of organizing adult learning in Poland in the 20th century. The historical and pedagogical features of each stage are shown, the influence of historical events on the formation and development of adult education in Poland is taken into account and analyzed.In accordance with each stage, the leading forms and methods of adult learning arehave beendetermined. The peculiarities of the activity of adult learning institutions at all stageshave been demonstrated. The disadvantages of the adult learning system, as well as the difficulties of its development, have beenidentified. У запропонованій статті представлено ретроспективний аналіз розвитку освіти дорослих у Польщі у ХХ ст. На підставі вивчення й аналізу історико-педагогічної літератури, нормативних документів офіційних органів державної влади Польщі, періодичної преси ХХ ст. визначено декілька етапів розвитку освіти дорослих в окреслений історичний період: 1905 – 1913 роки характеризувалися легалізацією закладів світи для дорослих, пошуком нових форм та методів освіти, залученням широкого кола людей; 1914 – 1945 роки –етап вирування двох світовий війн спричинив фактичне руйнування системи освіти дорослого населення, привів у занепад навчальні заклади; період 1950-х – 1960-х років характеризується відновленням інституцій освіти дорослих, адаптацією до нової політичної системи, новим підходом до формулювання мети та завдань освіти дорослих; у 70-ті та 80-ті роки ХХ ст. почалось кардинальне переосмисленням мети та завдань освіти дорослих, навчальні заклади практикували нові форми та методи навчання, у суспільстві здобула широкої популяризації ідея освіти впродовж життя; кінець ХХ ст. поклав початок інтеграції освіти дорослих Польщі до єдиного європейського простору, що сприяло активізації теоретичного обґрунтування і практичного втілення в життя міжнародних концепцій освіти дорослих. Серед критеріїв визначення етапів розглядалися суспільно-політичні, соціально-економічні й організаційно-педагогічні чинники, що призвели до зміни суб’єктів, мети, завдань, змісту, принципів, форм, методів організації освіти дорослих у Польщі у ХХ ст. Відображено історико-педагогічні особливості кожного з етапів, враховано та проаналізовано вплив історичних подій на становлення й розвиток освіти дорослих у Польщі. У відповідності до кожного з означених етапів визначено провідні форми та методи освіти дорослого населення. Продемонстровано особливості діяльності закладів освіти дорослих на всіх етапах. Установлено недоліки системи освіти дорослих, а також труднощі на шляху її розвитку. В предлагаемой статье представлен ретроспективный анализ развития образования взрослых в Польше в ХХ в. На основании изучения и анализа историко-педагогической литературы, нормативных документов официальных органов государственной власти Польши, периодической печати ХХ в. определено несколько этапов развития образования взрослых в означенный исторический период: 1905 - 1913 годы характеризовались легализацией заведений мира для взрослых, поиском новых форм и методов образования, привлечением широкого круга людей; 1914 - 1945 годы - этап бурления двух мировых войн вызвал фактическое разрушение системы образования взрослого населения, привел в упадок учебные заведения; период 1950-х - 1960-х годов характеризуется восстановлением институтов образования взрослых, адаптацией к новой политической системы, новым подходом к формулированию целей и задач образования взрослых; в 70-е и 80-е годы ХХ в. началось кардинальное переосмысление целей и задач образования взрослых, учебные заведения практиковали новые формы и методы обучения, в обществе получила широкой популяризации идея образования в течение жизни; конец ХХ в. положил начало интеграции образования взрослых Польши в единое европейское пространство, что способствовало активизации теоретического обоснования и практического воплощения в жизнь международных концепций образования взрослых. Среди критериев определения этапов рассматривались общественно-политические, социально-экономические и организационно-педагогические факторы, которые привели к изменению субъектов, целей, задач, содержания, принципов, форм, методов организации образования взрослых в Польше в ХХ в. Отражено историко-педагогические особенности каждого из этапов, учтено и проанализировано влияние исторических событий на становление и развитие образования взрослых в Польше. В соответствии с каждым из указанных этапов определены ведущие формы и методы образования взрослого населения. Продемонстрированы особенности деятельности учреждений образования взрослых на всех этапах. Установлено недостатки системы образования взрослых, а также трудности на пути ее развития.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1043
ISSN: 2308-4081
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boiarska-Khomenko А. V. Аdult learning development in Рoland in the 20th century.pdf277.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.