Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1040
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛаріна, І. О.-
dc.contributor.authorДоля, Ю. В.-
dc.contributor.authorЛарина, И. А.-
dc.contributor.authorДоля, Ю. В.-
dc.contributor.authorLarina, I. O.-
dc.contributor.authorDolya, Yu. V.-
dc.date.accessioned2018-01-24T13:29:56Z-
dc.date.available2018-01-24T13:29:56Z-
dc.date.issued2017-06-23-
dc.identifier.citationЛаріна І. О. До проблеми формування стилю педагогічного спілкування у майбутніх дошкільних працівників у процесі їх музично-естетичної підготовки / І. О. Ларіна, Ю. В. Доля // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва ; [редкол. : Л. Г. Омельченко (дир. Обл. орг. ц.) та ін.]. – Харків, 2017. – С. 151–153.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7470-68-6-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1040-
dc.description.abstractСучасна освіта може бути продуктивною лише за умови, якщо до її змісту закладено потреби сучасних дітей, що, в свою чергу, висуває нові вимоги до професійної підготовки педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Задля ефективного вирішення виховних завдань майбутній дошкільний працівник повинен мати сформований власний позитивний стиль педагогічного спілкування з дошкільниками. Володіння позитивним стилем педагогічного спілкування передбачає достатній рівень сформованості у майбутніх дошкільних працівників мовленнєвої культури. У процесі формування у студентів власного позитивного стилю педагогічного спілкування особливого значення набувають індивідуальні заняття з музично-естетичних дисциплін.Вихователь зобов’язаний вміти адекватно вербалізовувати музичні образи. Він має володіти точним і яскравим словом, його мовлення має бути доступним розумінню дитячої аудиторії. Современное образование может быть продуктивным только при условии, если в его содержание заложены потребности современных детей, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к профессиональной подготовке педагогических работников дошкольных учебных заведений. Для эффективного решения воспитательных задач будущий дошкольный работник должен иметь сформированный личный позитивный стиль педагогического общения с дошкольниками. Владение позитивным стилем педагогического общения предсказывает достаточный уровень формирования у будущих дошкольных работников языковой культуры. В процессе формирования у студентов личного позитивного стиля педагогического общения особенного значения набирают индивидуальные занятия с музыкально-эстетических дисциплин. Воспитатель обязан уметь адекватно вербализировать музыкальные образы. Он должен владеть точным и ярким словом, его речь должна быть доступна пониманию детской аудитории. Modern education can be productive only if its content contains the needs of modern children, which, in turn, puts forward new requirements for the professional training of teachers of pre-school educational institutions. To effectively solve educational problems, the future preschool worker must have a personal positive form of pedagogical communication with preschool children. Possession of a positive style of pedagogical communication predicts a sufficient level of formation in the future preschool language culture workers. In the process of formation of students' personal positive style of pedagogical communication, particular values are gaining individual lessons from musical and aesthetic disciplines. The instructor must be able to adequately verbalize the musical images. He must have a precise and vivid word, his speech must be accessible to the understanding of the children's audience.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічне спілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузично-естетична підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсучасна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційно-комунікативні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическое общениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузыкально-эстетическая подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовременное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформационно-коммуникативные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical communicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusical and aesthetic preparationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodern educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA.UTF-8
dc.titleДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ У БУДУЩИХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTO THE PROBLEM OF FORMING A PEDAGOGICAL COMMUNICATION STYLE IN FUTURE PRIMARY WORKERS IN THEIR MUSICAL-AESTHETIC PREPARATION PROCESSuk_UA.UTF-8
dc.typeСonference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.