Browsing by Author Malenko, O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-04The concept “Information” as a factor in Bernard Werber’s styleDemchenko, V.; Kostikova, I.; Вozhko, Yu.; Holoborodko, K.; Malenko, O.; Демченко, В.; Костікова, І. І.; Божко, Ю. О.; Голобородько, К. Ю.; Маленко, О. О.; Костикова, И. И.; Божко, Ю. А.; Маленко, Е. О.
2020-05В ЗОНІ ОСОБЛИВИХ ВИКЛИКІВМаленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, O.
2021-05-11Вербальні стереотипи: етноментальний вимір мовної картини світуМаленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, O.
2019Діалогічний наратив Тараса Шевченка: авторське моделювання "свого" й "не-свого" читачаМаленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, O.
2020-07ЕСТЕТИЧНІ НАПРЯМИ МИСТЕЦТВА СЛОВА У ВИМІРІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИМаленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, O.
2014-09-05Етнолігвіністичний напрям вивчення мови: від теорії до практикиМаленко, О. О.; Маленко, Е. О; Malenko, O.
2020Літературознавчий дискурс від бароко до постмодернуБовсунівська, Т.; Бойко, С.; Григорчук, Ю.; Ґетц, Т.; Демська-Будзуляк, Л.; Джиджора, Є.; Єсипенко, Д.; Зосімова, О.; Ісіченко, I.; Катюжинська, А.; Кисельов, Р.; Криса, Б.; Левченко, Н.; Лямпрехт, О.; Маленко, О.; Матвєєва, О.; Матющенко, А.; Мовчан, Р.; Муслієнко, О.; Набитович, І.; Нахлік, Є.; Нахлік, О.; Новик, О.; Нога, Г.; Печерських, Л.; Повар, М.; Сардарян, К.; Семенюк, Л.; Сліпушко, О.; Соболь, В.; Сулима, В.; Сулима, М.; Ткачук, Р.; [Ушкалов, Л.]; Федорак, Н.; Цірка, Н.; Шуміло, С.; Bovsunivska, T.; Boiko, S.; Hryhorchuk, Yu.; Getz, T.; Demska-Budzuliak, L.; Dzhydzhora, Ye.; Yesypenko, D.; Zosimova, O.; Isichenko, I.; Katiuzhynska, A.; Kyselov, R.; Krysa, B.; Levchenko, N.; Liamprekht, O.; Malenko, O.; Matvieieva, O.; Matiushchenko, A.; Movchan, R.; Musliienko, O.; Nabytovych, I.; Nakhlik, Ye.; Nakhlik, O.; Novyk, O.; Noha, H.; Pecherskykh, L.; Povar, M.; Sardarian, K.; Semeniuk, L.; Slipushko, O.; Sobol, V.; Sulyma, V.; Sulyma, M.; Tkachuk, R.; [Ushkalov, L.]; Fedorak, N.; Tsirka, N.; Shumilo, S.
2020-05Пізнаймо світ і мову. Тексти для вдосконалення пізнавальних та мовних компетентностейМаленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, O.
2020ТЕКСТИ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ: ЕКСПАНСІЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК ВИКЛИК ПИТОМІЙ МОВІМаленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, O.